Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025), liittyminen Hansel oy:n tulevaan kilpailutukseen ja sopimukseen

TUUDno-2021-1941

Valmistelija

  • Inkeri Kontiola, hankintasuunnittelija, inkeri.kontiola@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Tuusulan kunta on mukana KL-Kuntahankintojen sopimuksessa KLKH129 Polttoainehankinnat jakeluasemilta 2018–2022. Hankintasopimus päättyy 31.1.2022. Hankinnan tilaajaa sitomaton vuosittainen arvo noin 95 750 euroa (alv 0 %) ylittää lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 tarkoitetun EU -kynnysarvon.

Yhteishankintayksikkö

Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun 2019 alusta koottu yhteen yhtiöön. Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat kilpailuttaa Hansel Oy. Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %).

Hansel Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia sen kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025)

Hansel Oy valmistelee Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla yhteishankintaa, ja kerää sitoutumisia asiakkailtaan. Tämä puitejärjestely on jatkoa KL-Kuntahankintojen Polttoainehankinnat jakeluasemilta 2018–2022 puitejärjestelylle. Puitejärjestelyn kilpailutuksessa on tavoitteena kilpailuttaa polttoaineyhtiöiden korteilla tehtäviin polttoainehankintoihin kiinteä alennus sopimustoimittajien henkilöliikenteen polttoainejakeluasemilta. Samalla kilpailutetaan alennus myös ammattiliikenteen asemille. Asemilla oleville muille autoiluun kiinteästi liittyville tuotteille ja palveluille pyritään myös saamaan alennus. Asemilla olevat päivittäistavarakaupat ja ravintolapalvelut eivät ole kilpailutuksen piirissä.

Hankinnan kohteena ovat diesel, bensiini, moottoripolttoöljy ja muut nestemäiset liikennepolttoaineettoimittajan palvelu-, automaatti-, express-, vene- sekä ammattiliikenneasemilta Suomessa. Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös muut toimittajan jakeluasemilla tarjottavat kiinteästi autoiluun sekä pienkoneisiin liittyvät tuotteet ja palvelut kuten voiteluaineet, lasipesunesteet, urealiuos, pyyhkijän sulat, polttimot, autopesut, sähköauton lataus sekä pienkonebensiini. Asiakas voi hyödyntää myös vähäisissä määrin asemilla tarjottavia huolto- ja korjauspalveluita.

Sopimuskausi on 1.12.2021–31.12.2023, optiokaudet mukaan lukien sopimuskausi päättyy viimeistään 30.11.2025. Asiakaskohtaiset sopimukset ovat voimassa kaksi (2) kk puitesopimuksen päättymisen jälkeen.

Puitejärjestelyn hankinnat tehdään henkilö- ja ammattiliikenteen asemilta toimittajalta saatavalla kortilla tai mahdollisesti muulla maksutavalla, kuten mobiiliaplikaatiolla tai ammattiliikenneasemilla ”rinkulalla”.

Sopimustoimittajat on tarkoitus asettaa ranking-järjestykseen. Asiakkaan tulee käyttää ensisijaisesti ranking järjestyksessä ensimmäisenä olevaa toimittajaa. Mikäli kyseisen toimittajan jakeluasema on liian pitkän ajomatkan päässä tankkaustarpeeseen nähden tai mikäli asiakkaan työtehtävien hoidon tehokkuus niin edellyttää, voi asiakkaan edustaja käyttää ranking järjestyksessä toisena olevaa toimittajaa ja vastaavasti kolmatta. 

Tulevaa yhteishankintasopimusta voivat hyödyntää julkisen sektorin organisaatiot, mm. valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä. Kaikki Tuusulan kunnan toimialueet voivat hyödyntää tulevaa sopimusta.

Sopimuksen hyödyt

  • vältetään omasta kilpailutuksesta aiheutuvat prosessikustannukset
  • saadaan käyttöön kilpailutetun ratkaisun polttoainehankintojen tekemiseen liikenneasemilta sekä suuren volyymin tuomat alennukset
  • maantieteellisesti hyvin saatavilla olevat palvelut pyritään takaamaan valitsemalla toimittajiksi kolme polttoaineasemia ylläpitävää ketjua.

 

Hyödyt Tuusulan kunnalle

Liittymällä Hansel Oy:n puitesopimuksiin säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella. Hansel Oy:n puitesopimusten etuina ovat myös

  • Hanselin asiantuntijoiden laajan tuki koko sopimuskauden ajaksi (mm. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta)
  • asiakastyöryhmässä voi vaikuttaa hankinnan sisältöön ja sopimuksen kehittämiseen.

Hansel Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion, kuntien, korkeakoulujen ja seurakuntien hankintatoimeen. Toiminta rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin
1 % hankinnan arvosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025) ja tarjouskilpailun perusteella solmittaviin sopimuksiin alkaen 1.2.2022 koko sopimuskauden ajaksi
  • valtuuttaa hankintasuunnittelijan täyttämään sähköisen sitoumuksen verkkopalvelussa Hansel Oy:n yhteishankintaan liittymisestä tähän yhteishankintasopimukseen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

toimialueiden kirjaamot, Inkeri Kontiola, Sari Tampio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.