Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Lapsi- ja perheasiainneuvosto 9/2021–5/2023

TUUDno-2021-2008

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen, lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.

Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:

 • neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
 • kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille varajäsenet
 • yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
 • kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
   

Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija. Nuorisovaltuustosta lapsi- ja perheasiainneuvostossa jatkavat Ossi Jalkanen ja Niilo Jauhola.

Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.

Lapsi- ja perheasiainjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Jäsen

Yhdistys

Henkilökohtainen
varajäsen

Yhdistys

 

 

 

 

Satu Lintunen

Tuusulan seurakunta

Tommi Aulasmaa

Tuusulan seurakunta

Ulla Siimes

Riihikallion koulun
tuki ry

Susan Kuusela

Riihikallion koulun
tuki ry

Noora Allenius

Hem och skola i Klemetskog

Tiina Julin

Paijalan koti- ja kouluyhdistys

Katja Nurmi

Pertun koulun Vanhempainyhdistys

Tiina Remes

Kolsan koulun vanhempainyhdistys

Eevamari Vehkanen

Kellokosken koulun vanhempainyhdistys

Mari Wilkman

Kellokosken koulun vanhempainyhdistys

Marika Lähdeniemi

MLL Jokelan yhdistys ry

Sanna Ritari-Kallio

MLL Jokelan yhdistys ry

Julia Mali

Tuusulan 4H-yhdistys ry

Ninni Vanhanen

Kellokosken Alku ry

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • nimetä lapsi-​ ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

   

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Satu Lintunen Tommi Aulasmaa
Ulla Siimes Susan Kuusela
Noora Allenius Tiina Julin
Katja Nurmi Tiina Remes
Eevamari Vehkanen             Mari Wilkman
Marika Lähdeniemi Sanna Ritari-Kallio
Julia Mali Ninni Vanhanen

 

 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan
 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaksi (2) nuorisovaltuuston edustajaa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä lapsi-​ ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

   

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Satu Lintunen Tommi Aulasmaa
Ulla Siimes Susan Kuusela
Noora Allenius Tiina Julin
Katja Nurmi Tiina Remes
Eevamari Vehkanen             Mari Wilkman
Marika Lähdemäki Sanna Ritari-Kallio
Julia Mali Ninni Vanhanen

 

 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Kati Lepojärven ja varaedustajaksi Ari Koposen
 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon nuorisovaltuuston edustajiksi Ossi Jalkasen ja Niilo Jauholan.

Tiedoksi

valitut, yhdistykset, lapsi-​ ja perheasiainneuvosto, luottamushenkilörekiseri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.