Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Ikäihmisten neuvosto 9/2021–5/2023

TUUDno-2021-2009

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää ikäihmisten neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää neuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä tälle varajäsenen. Ikäihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten mm. ikäihmisten neuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.

Eläkeläisjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi ikäihmisten toimikunnan toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:


 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Yhdistys
     
Anja Matikainen Kirsti Ruislehto Kellokosken Eläkeläiset ry
Leena Mäkelä Lea Sirola Tuusulan Seniorit ry
Kullervo Mäkinen Hilkka Kainsalo Eläkeliiton Tuusulan yhdistys ry
Annette Nieminen Ritva Nuutinen Tuusulan Eläkkeensaajat ry
Pirjo Yltävä Paula Hyttinen Hyrylän Eläkeläiset ry
Aune Savolainen Anders Holmberg Tuusulan seudun eläkeläiset ry
Leena Haatainen Maila Tikkanen Jokelan Eläkkeensaajat ry

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä ikäihmisten neuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Anja Matikainen Kirsti Ruislehto
Leena Mäkelä Lea Sirola
Kullervo Mäkinen Hilkka Kainsalo
Annette Nieminen Ritva Nuutinen
Pirjo Yltävä Paula Hyttinen
Aune Savolainen Anders Holmberg
Leena Haatainen Maila Tikkanen

 

  • nimetä ikäihmisten neuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • nimetä ikäihmisten neuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Anja Matikainen Kirsti Ruislehto
Leena Mäkelä Lea Sirola
Kullervo Mäkinen Hilkka Kainsalo
Annette Nieminen Ritva Nuutinen
Pirjo Yltävä Paula Hyttinen
Aune Savolainen Anders Holmberg
Leena Haatainen Maila Tikkanen

 

  • nimetä ikäihmisten neuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Lilli Salmen ja varaedustajaksi Ari Nymanin.

Tiedoksi

valitut, ikäihmisten neuvosto, yhdistykset, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.