Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Hyrylän urheilukeskuksen BMX -radan rakentamisen hankinta, otto-oikeuden käyttäminen, tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021

TUUDno-2021-1404

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Kansliapäällikkö on 8.9.2021 tekemällään päätöksellä käyttänyt otto-oikeutta tilapalvelupäällikön 18.8.2021 § 24 tekemästä hankintapäätöksestä asiassa Hyrylän urheilukeskuksen BMX-radan rakennusurakka.

Suunnitteluvaiheessa BMX-rahan kustannusarvioksi määriteltiin noin 700 000 euroa. BMX-radan toteutukseen oli varattu vuoden 2021 talousarviossa 400 000 euron määräinen investointimääräraha. Lisäksi rahoitus oli suunniteltu osin katettavaksi Aluehallintovirastolta saatavalla avustuksella. Avustusta haettiin 292 000 euroa, mutta saatiin 190 000 euroa. 

Urakka on jaettu karkeasti kahteen osaan erikseen laaditun urakkarajaliitteen mukaisesti. Urakan ensimmäisen osa, pohja- ja maanrakennustyöt, kilpailutettiin 21.6.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 19.7.2021 mennessä kolme. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitiin Recset Oy:n tarjous hinnaltaan 683 000 euroa.

Urakan jälkimmäinen osa vaatii suorahankintaa seuraavissa osa-alueissa: profiloinnin viimeistely, kaarteiden asfaltointi sekä lähtöportti asennuksineen. Jälkimmäisen urakan osat ja euromääräiset arviot ovat seuraavat: lähtöportti 63 000 euroa, profilointi 30 000 euroa, asfaltointi (sis.massan) 85 000 euroa, kalusto- ja kiviaines 20 000 euroa, rakennustöiden valvonta ja projektinjohtopalvelut  18 000 euroa, kastelujärjestelmä (tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsija) 35 000 euroa, työmaan dokumentointi 9 000 euroa sekä pilaantuneen maa-aineksen käsittely 50 000 euroa. Edellä mainitut ovat yhteensä 310 000 euroa. Pilaantunut maa-aines ko. alueella tulisi käsitellä muunkin rakentamisen yhteydessä.

Kokonaiskustannusarvio on 993 000 euroa ja se jakaantuu kahdelle vuodelle, vuosille 2021 ja 2022. Kuluvan vuoden kulut katetaan vuoden 2021 investointimäärärahasta 400 000 euroa ja tarvittavin osin aluehallintoviraston avustuksesta. Vuodelle 2022 on tarpeen varata investointiin 310 000 euroa. 

Investointihanke toteutuisi siten, että se olisi valmis arviolta kesäkuussa 2022.

Edellä olevaan laskelmaan on haluttu kuvata hankkeen kaikki kulut, sekä varsinaiseen rakentamiseen että muihin töihin varattavat kulut. Muita kuluja voidaan osin kattaa muilta kustannuspaikoilta. Nyt kuvattuja muita kulua ei ole tavanomaisesti laskettu mukaan rakennusurakan investoinneissa.

Hankkeen kokonaiskulut kasvoivat kuitenkin osin arvioitua suuremmiksi suunnitelmaratkaisujen, rakentamisen kustannusten nousun (teräs ja betoni), kiviaineksen määrän kasvun (pohjavesialueen vaatimukset), pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ja käsittelyn sekä urakan viivästyminen vuoksi.

Urakkakilpailutusta ei ole tarkoituksenmukaista keskeyttää, koska siitä seuraisi hankkeen uusi suunnittelu lisäkuluineen sekä nousussa olevien rakentamiskustannusten aiheuttama epävarmuus kustannuksista on olemassa. BMX-ratojen rakentaminen vaatii erityisosaamista ja sen saaminen hankkeeseen voisi vaarantua.

 - - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman esitti Kati Lepojärven kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää muutosesitystä, että asia palautetaan valmisteluun äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Lilli Salmi, Ulla Rosenqvist, Jari Immonen, Karita Mäensivu, Outi Huusko, Tuija Reinikainen, Kalle Ikkelä, Ari Koponen, Tapio Tammilehto, Raimo Stenvall) ja 2 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Ari Nyman)

Äänin 11–2 kunnanhallitus päätti, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa päätösehdotuksen mukaan.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman esitti Kati Lepojärven kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää muutosesitystä, että asia jätetään pöydälle äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Ulla Rosenqvist, Lilli Salmi, Tapio Tammilehto, Karita Mäensivu, Tuija Reinikainen, Outi Huusko, Kalle Ikkelä, Raimo Stenvall), 3 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Ari Koponen, Ari Nyman) ja 1 tyhjä (Jari Immonen).

Äänin 9–3 kunnanhallitus päätti, asian käsittelyä jatketaan kokouksessa päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  • tilakeskuksen päällikön 18.8.2021 § 24 tekemää päätöstä Hyrylän urheilukeskuksen BMX-radan rakennusurakasta ei muuteta, ja
  • varautuu esittämään vuoden 2022 talousarvioon hankkeelle 310 000 euron investointimäärärahan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö Risto Kanerva selosti asiaa kokouksessa.

Kati Lepojärvi ilmoitti seuraavat eriävät mielipiteet päätökseen:

"Eriävä mielipide, palautusehdotus:

Ari Nyman esitti ja minä kannatin BMX-ratahankinnan palauttamista valmisteluun hankkeen kustannusten kunnalle tuplaannuttua. 

Valtuusto on myöntänyt hankkeelle 450000 euron kokonaismäärärahan:

Valtuusto on v. 2020 hyväksynyt talousarviossa 450000 euron määrärahan varattavaksi BMX-ratahankkeeseen: 50000€ suunnitteluun ja 400000€ toteutukseen. Kunta oli hakenut Avilta hankkeeseen avustusta ja hankkeen kokonaisbudjetiksi oli määritelty 700000 euroa. 

Tämänhetkinen kunnanhallitukselle esitelty kustannusarvio oli 993 000€. Kunnanhallituksen esityksessä hankkeelle oli määritelty 310 000 euron lisärahoitusesitys. 

Hankkeelle varatussa määrärahassa on 93000 euron vaje suhteessa kokonaiskustannuksiin (400000€ + 190000 avin rahoitusosuus + 310000 esitetty lisämääräraha = 900000€), josta kysyin kunnanhallituksen kokouksessa 13.9. Kansliapäällikön mukaan 310000 euron lisämäärärahalla katetaan kuitenkin kaikki hankkeen kulut, eikä muita kuluja hankkeelle muilta kustannuspaikoilta tämän lisäksi enää lisätä. Jäi epäselväksi, mistä tämä kustannusero johtui.

Kokonaiskustannusnousu hankkeessa on huomattava. Jos kokonaiskustannusarvio (993000) pitää paikkansa, kunnan rahoitusta tarvitaan n. 400 000 euroa lisää. Lisäksi rahoitusta ei Avilta saatu odotetusti. Tuusulan kunnan hankkeeseen tarvitsema rahamäärä on tuplaantunut alunperin arvioituun 400000 euroon verrattuna.

Kunnanvaltuustolle ei ole talousarviokäsittelyssä esitetty, että hankkeen kokonaiskustannukset voisivat nousta jopa miltei 1 miljoonaan euroon. Päinvastoin: sivistyksen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025 antaa ymmärtää koko hankkeen investoinnin suunnittelukaudella vuoteen 2025 asti olevan 400000€. (Viitteitä muista kuluista ei esitetty.)

SIVISTYKSEN TOIMIALUE JA PALVELUALUEET
TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025: 


”BMX-rata rakennetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021 ja investointi on 400 000 euroa. Hankkeelle haetaan aluehallintoviranomaisen avustusta.”

Kunnanhallituksen kokouksessa 30.8. todettiin, että BMX-hankkeen kustannusnousu pitää kattaa leikkauksin muista liikunnan hankkeista. Kysyessäni 13.9. mitä leikkauksia muihin liikuntatoimen kustannuksiin joudutaan tekemään vastaus oli, että tämä tarkastellaan kokonaisuutena talousarvioprosessissa. Emme siis tiedä tätä päätöstä tehdessä, mistä (liikuntatoimen) toiminnoista joudutaan säästämään BMX-hankkeen toteuttamiseksi. Korostin, että tarvitsisimme tämän tiedon eri hankkeiden punnitsemiseksi suhteessa toisiinsa.

Hankkeen suhteuttaminen liikunnan hankkeiden kokonaisuuteen ja talousarvioprosessiin ja tarkastelu sen viitekehyksessä:

Tuusulan Urheilukeskusta on viime vuosina kehitetty palvelemaan alueen urheiluseuroja ja harrastajia, sekä kuntalaisia laajasti. Lisäksi Urkan hankkeiden ja tilojen käyttökustannuksia on suunniteltu katettavaksi käyttömaksuilla, lisäten hankkeiden kustannustehokkuutta. 

Keski-Uusimaa uutisoi Urheilukeskuksen kehittämisestä 21.10.2020 seuraavasti: ”Monitoimihallin käyttökustannukset katetaan sen käyttäjiltä saatavilla tuloilla. Käyttäjiä ovat muun muassa seurat ja Tuusulan kunta. Monitoimihallin nähdään palvelevan monien seurojen ja Tuusulan kunnan tarpeita. ”

BMX-aktiiviharrastajamääristä ei ole kunnassamme tietoa - koko Suomessa heitä arvioiden mukaan on pari sataa. Pääkaupunkiseudulla on jo kaksi vastaavaa harrasterataa, joista toinen Espoon kaupungin rata Espoossa ja toinen yksityisen toimijan rata Helsingin Kivikossa. 

BMX-ratahankkeen yhteistyökumppanina ei Tuusulassa tiettävästi ole paikallista seuraa eikä muuta toimijaa, kuten muissa Urkan hankkeissa. Muut hankkeet on suunniteltu kustannustehokkaiksi ja yhdessä seurojen kanssa. Tässä hankkeessa kustannukset lankeaisivat näillä näkymin kokonaisuudessaan kunnalle.

BMX-hankkeen lautakuntatason aiemman käsittelyn aineistoista ilmeni, että BMX-radasta oli tehty 2019 konsulttityönä tarvekartoitus, jossa ei kuitenkaan ollut arvioitu tuusulalaisten kuntalaisten tai harrastajien tarvetta tai kiinnostusta tällaisen radan hankkimiseen. 

Esitin, että kokonaisvaltainen liikunnan ja vapaa-ajan palveluiden tarvekartoitus olisi tarpeen. Siinä voitaisiin kartoittaa ja punnita painoarvossa kuntalaisten näkokulmasta muutkin virkavalmistelua/päätöksiä odottavat liikunnan hankkeet, kuten esimerkiksi esitys ulkouima-altaan toteuttamisesta uimahallin yhteyteen, joka palvelisi seuroja ja kuntalaisia laajasti ja jonka kustannusten kattamiseksi saataisiin lisäksi pääsylipputuloja. Lisäksi Urkan kehityshankekokonaisuuden hankkeet pitäisi suunnitella yhdenvertaisista lähtökohdista eri lajien harrastajille.

Nyt BMX-radan toteuttamiskustannukset kunnalle ovat tuplaantuneet. Ei ole myöskään esitetty perusteluja esim. kuntalaisten ilmaisemalla tarpeella tämän huomattavan hinnannousun hyväksymisen perusteeksi.

Kunnanhallituksen 13.9. kokouksessa ei osattu myöskään arvioida, minkä suuruisia vuosittaisia käyttö- ja huoltokustannuksia BMX-radasta kunnalle koituisi.

Jos kunnanhallitus olisi päätynyt palauttamaan hankkeen valmisteluun, kuten Ari Nyman esitti ja jota esitystä kannatin, viranhaltijan mukaan tarjous olisi voitu hylätä, mutta hanke olisi voitu halutessa myös kilpailuttaa uudelleen ilman merkittäviä lisäkustannuksia (enintään hankkeen uudelleen suunnittelun kulut). Hankkeen tarve kuntalaisille olisi voitu tällä välin kartoittaa ja hanke tarpeen vaatiessa toteuttaa myös myöhemmin. 

Kunnanhallituksen jäsenet jäivät vaille olennaisia, kysymiänsä tietoja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus joutui tekemään päätöksen vajavaisin tiedoin. 

Eriävä mielipide, pöydällepanoesitys:

Ari Nyman esitti pykälän pöydällepanoa ja että kunnanhallitukselle tuotetaan viranhaltijoiden selvitykset mm. BMX-radasta aiheutuvista vuosittaisista käyttökustannuksista, joita ei kokouksessa osattu arvioida. Kunnanhallituksessa on ollut hyvänä käytänteenä hyväksyä pykälän pöydällepano seuraavaan kokoukseen asti lisäselvitysten tuottamiseksi päätöksentekoa varten. Kunnanhallituksen enemmistö päätti kuitenkin vastustaa tätä pöydällepanoesitystä. 

Kunnanhallitus joutui tekemään päätöksen vajavaisin tiedoin."

Tiedoksi

tilakeskuksen päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.