Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu, Hyrylä

TUUDno-2021-690

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain pykälän 130 mukaisesti kaksi ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arviota.

Hyrylän palvelukseskuksen tontin asemakaavamerkintä asemakaavan muutosluonnoksessa (18.11.2020) on C-4, III (keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön kolmeen kerrokseen sekä toimistoja ja kokoontumistiloja enintään 50 % rakennusoikeudesta), koko tontin rakennusoikeus 15 000 ke-m2 + iv-konehuoneet, ja kellaritasolla olevat tekniset tilat. sos.tilat sekä väestösuojatilat saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi kaavaluonnoksen määräyksen mukaisesti.

Arvioissa liikerakennusoikeuden arvoksi on määritelty 270–340 euroa / k-m2 ja toimistorakennusoikeuden arvoksi 180–200 euroa / k-m2.

- - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi esitti Tuija Reinikaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Esitän, että kunta ensisijaisesti vuokraa tontin toimijalle, jotta Hyrylän ydinkeskustan pitkän aikavälin aluesuunnittelu pysyy kunnan käsissä. Kunta saa vuokraamisesta pysyvän tulovirran pitkälle aikavälille. Vuokraaminen on myös vuokra-aikaan suhteutettuna kustannusviisasta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kati Lepojärven tekemää ja Tuija Reinikaisen kannattamaa muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Outi Huusko, Kalle Ikkelä, Ulla Rosenqvist, Tapio Tammilehto, Jari Immonen, Karita Mäensivu, Lilli Salmi, Ari Koponen, Ari Nyman) ja 3 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Tuija Reinikainen, Raimo Stenvall)

Äänin 10–3 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ehdottaa valtuustolle, että
     

VALTUUSTO päättää

  • asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa / k-​m2 ja toimisto- ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa / 
    k-​m2

  • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.