Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue, lausunto

TUUDno-2019-476

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa ympäristölautakunnassa vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta. Kyse on Seepsula Oy:n maa-aineslupahakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta Tuusulan Senkkerin kiviainesalueelle. Lausunto tulisi antaa saadun lisäajan puitteissa 3.5.2019 mennessä.

Toiminta
Seepsula Oy hakee maa-aineslain tarkoittamaa lupaa kalliokiviaineksen ottoalueella tapahtuvalle kiviaineksen varastoinnille ja lainvoimaisen maa-ainesluvan jälkihoitomääräyksen muuttamiselle. Lupahakemus ei koske kalliokiviaineksen ottoa. Vireillä olevassa hakemuksessa suunnittelualue esitetään jälkihoidettavaksi ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 4.5.2010 ja myöhemmin esitettävien tarvittavien lupahakemusten mukaisesti.

Toiminta sijoittuu kiinteistöille 858-411-3-140,  858-411-1-145, 858-411-1-174 ja 858-411-1-179 Tuusulan kunnan Ruotsinkylän Senkkerin kiviainesalueelle.

Suunnittelualueella on Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 7.10.2008 § 191 myöntämä maa-aineslupa. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 24.2.2009 hylännyt maa-aineslupapäätöksestä tehdyt valitukset. Maa-aineslupa on voimassa 10 vuotta lainvoimaiseksi tulosta. Maa-ainesluvan myöntämisen jälkeen alueelle on tullut voimaan Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi. Lupahakemus sisältää maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen.

Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 7.10.2008 § 191 myöntämä maa-aineslupa päättyy 24.4.2019. Luvan myöntämisajankohtana oli voimassa Ruotsinkylä-Myllykylä I -osayleiskaava, jonka mukainen alueen jälkikäyttötarkoitus oli metsätalousalue. Lupa haettiin ja myönnettiin tuolloin vallinneen kaavatilanteen mukaisesti. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan (vahvistettiin 22.6.2010) mukaan alueella sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Lisäksi alue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen EJ3, jolla on jätteenkäsittelyalue EJ1.

Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavan mukaan (tuli voimaan 17.8.2016) alue on osa laajempaa maanottoaluetta EO, joka kyseisen alueen osalta sisältyy ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatulle alueelle, jolla on jätteenkäsittelyalue EJ. Aluetta voidaan kaavamääräyksen mukaan käyttää louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Jätteenkäsittelyalue on varattu jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoitukseen.
Ottoluvan mukaiset ainekset on otettu ja toiminta järjestetty lupamääräysten mukaisesti lukuun ottamatta tiettyjen toimenpiteiden suorittamista (kasvualusta, luiskat ja metsitys sekapuustolla) luvan voimassaoloaikana. Aluetta ei ole järkevää maisemoida, koska se palvelee nykyistä tuotantoa. Em. lupamääräysten sijaan ottoalue esitetään maastonmuotoiltavaksi ja jälkihoidettavaksi YVA-selostuksen 4.5.2010 ja myöhemmin esitettävien tarvittavien lupahakemusten mukaisesti.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että haettu muutos perustuu voimassa olevaan Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavan merkintöihin ja määräyksiin ja on sen mukaista toimintaa. Maa-ainesluvan jälkihoitovelvoitteet on perusteltua muuttaa voimassa olevaa osayleiskaavaa paremmin vastaaviksi. Kaavamääräys sallii kiviaineksen käsittelyn ja varastoinnin alueella. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi maa-aineslupahakemuksen ja aloituslupahakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa ympäristölautakunnassa vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta. Kyse on Seepsula Oy:n maa-aineslupahakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta Tuusulan Senkkerin kiviainesalueelle. Lausunto tulisi antaa saadun lisäajan puitteissa 16.8.2019 mennessä.

Hakemus
Seepsula Oy hakee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.8.2011 § 59 myöntämän lainvoimaisen maa-ainesluvan muuttamista. Muutoshakemus koskee ottoalueen syventämistä tulevan uuden kiviainestehtaan sijoituspaikalla. Toimenpiteen tarkoituksena on uuden esimurskaimen sijoittaminen korkeustasoille +3 ja + 30. Maanpinnan nykyinen taso on noin +42. Syvennyksestä louhitaan kiveä yhteensä 480 000 m3ktr ja työn arvioidaan kestävän 1-3 vuotta. Lupahakemus sisältää maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen.

Toiminta sijoittuu kiinteistölle 858-411-3-140 Tuusulan kunnan Ruotsinkylän Senkkerin kiviainesalueelle.

Toiminta ja ympäristövaikutukset
Toiminnankuvauksen mukaan nykyisen maa-ainesluvan ottotaso on +42 ja kokonaismäärä on 15 296 908 m3ktr. Vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaan uusi kiviainestehtaan esimurskain sijoitetaan ympäröivää tasoa alemmalle tasolle. Uuden kiviainestehtaan ympäristövaikutukset käsitellään mm. vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa. Tämä hakemus koskee maa-ainesluvan ottosuunnitelman muutosta uuden laitoksen esimurskaimen syvennystä varten.

Toiminnankuvauksen mukaan hankkeeseen voi kulua kokonaisuudessaan aikaa 2-3 vuotta, jolloin kallion louhinta tulee voida aloittaa mahdollisimman pian. Esimurskaimen syvennys liittyy voimassa olevien lupien mukaiseen uuden kiviainestehtaan tarkempaan sijoittamiseen ja tulee palvelemaan myös nykyisen louhinta-alueen tulevaa syvennyslouhintaa. Alueen louheet voidaan jalostaa uudella kiviainestehtaalla alemmalla jalostustasolla vähentäen entisestään päästöjen leviämistä.

Kyse on esimurskaimen syvennykseen liittyvästä muutoslupahakemuksesta voimassa olevaan maa-aineslupaan nähden. Uutta kiviainestehdasta varten louhitaan syvennys tasolta +42 (N2000) tasolle +3 (N2000). Esimurskain sijoitetaan syvennykseen. Tasolle +30 (N2000) louhitaan turva-alue esimurskaimen syötintä varten. Syöttötasolle kulkua varten louhitaan ramppi syvennykseen. Esimurskaimen kuljetinta varten louhitaan luiska tasolta +30 tasolle +3. Syvennyksessä louhitaan kokonaisuudessaan 480 000 ktr-m3, joka lisää voimassa olevan maa-ainesluvan ottomäärää n. 3 %. Syvennyksestä irroitettava kallioaines jalostetaan kiviainestuotteiksi nykyisellä parhaan käyttökelpoisen tekniikan omaavalla kiviainestehtaalla. Hakemuksen mukaan muutokselle voidaan määrätä lisävakuus viranomaisen taksan mukaisesti.

Syvennyksen ainesten ottamiseen haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaista aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta siten, että ottamista tehdään lupapäätöstä noudattaen. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska syvennys on kokonaisuuteen verrattuna vähäinen ja voidaan palauttaa ennalleen louheella täyttämällä. Syvennys ei hakemuksen mukaan aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Esimurskain palvelee uutta kiviainestehdasta. Kiviainesten jalostus sijoitetaan kokonaisuudessaan rakennusten sisälle. Esimurskaimen sijoitus syvennykseen kokonaan ympäröivän maantason alapuolelle vähentää oleellisesti esimurskaimen tuottamaa äänitasoa. Uuden kiviainestehtaan äänitaso ja vaikutukset ilmanlaatuun vähenevät entisestään hyvin pieniksi uuden kiviainestehtaan myötä. Kippaustaso on nykyistä +48 oleellisesti alempana +30 eli noin 18 metriä nykyistä tasoa alempana.

Louhittaessa esimurskaimen syvennystä, arvioidaan louhintavaikutusten, kuten tärinän, vähenevän nykyisestä. Oleellista muutosta asianosaisten asemaan esimurskaimen syvennyshankkeella ei hakemuksen mukaan arvioida olevan.

Kallion rakoselvitysten perusteella kallio on hyvin ehyttä ja Senkkerin alueen kallioperässä ei ole oleellisesti pohjavettä. Kalliosyvennykseen kertyy pintavesiä joiden hallinta suoritetaan pumppaamalla. Pohjalle kerääntyvä pintavesi kierrätetään laitoksen ja koko toiminnan ilmanlaadun hallinnassa, kuten mm. kiviaineksen ja alueen kastelussa. Kalliorakoselvitys ja pohjavesiselvitykset sekä pintavesiselvitykset on liitetty hakemukseen.

Hakemuksen mukaan haettava muutos ei vaikuta alueelle saapuviin tai alueelta lähteviin kuljetusmääriin. Sisäisen liikenteen kuljetusmatkat lyhenevät, kun laitos on lähempänä louhosta ja kippaustaso on sijoitettu alemmaksi.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen mukainen toiminnan muutos on omiaan vähentämään hankealueella aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa maa-aines- ja aloituslupahakemusten johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi maa-aineslupahakemuksen ja aloituslupahakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.