Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen valinta

TUUDno-2018-1517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

1.1.2019 voimaantulevan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan kunnassa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Lautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin-​ ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto ei valitse hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Järvinen Aarno

Huuhtanen Kimmo

Ruotsalainen Pekka

Nieminen Jukka

Niemi-Saari Mari

Pajala Päivi

Forss Yrjö

Surola Harri

Keränen Jukka

Grundström Heidi

Kuusisto Merja

Lahdenperä Tuula

Palvas Liisa

Fagerström Mats

Pöldmaa Sarita

von Szigethy Cecilia

Sarenius-Salmenkivi Erja

Halme Heikki

Untamo Lauri

Räisänen Kaisu

Vainionpää Mari

Hartman Tarja

 • nimetä puheenjohtajaksi Aarno Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ruotsalaisen.

 

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Olen eri mieltä valtuuston päätöksestä § 152

Hyvinvointilautakunnan perustaminen on täysin turhaa, varsinkin kun lautakunnalle ei ole määritelty tehtäviä. Muissa kunnissa lakkautettavien lautakuntien tehtävät on sulautettu muille lautakunnille. Tätä tietä Tuusulankin olisi ollut syytä seurata."

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Yrjö Forss on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Sarita Pöldmaa on pyytänyt työkiireistä johtuen eroa lautakunnan jäsenyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Pekka Koivumäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Anne Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Mari Vainionpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Tarja Hartman on pyytänyt eroa ko. luottamustoimesta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mirja Ahola-Leppäsen Mari Vainionpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Mari Niemi-Saari on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Mari Niemi-Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Niemi-Saaren tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Merja Kuusisto on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Kuusiston tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Mari Niemi-​Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Niemi-​Saaren tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • valita Kuusiston tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Mari Niemi-​Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Niemi-​Saaren tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Nina Kiurun jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Kuusiston tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Tuula Lahdenperän ja Lahdenperän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Gazale Giray-Öngörürin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

Anu Orava, hallintopalvelusihteeri, anu.orava@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Anne Mäkisen varajäsen Cecilia von Szigethy on muuttanut kunnasta 1.7.2019 alkaen ja menettänyt luottamustoimikelpoisuutensa Tuusulan kunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Cecilia von Szigethylle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Anne Mäkiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Erja Sarenius-Salmenkivi on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.