Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Maankäyttösopimus, Kievarintie, Hyrylä

TUUDno-2020-2238

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Lauri Tölli, maankäyttöinsinööri, lauri.tolli@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Kievarintie-nimisen asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3478). Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.5.–26.6.2020.

Maankäyttösopimus

Jarmo Mantere ja Eija Luostarinen omistavat kiinteistön 858-401-1-786, josta ovat tehneet kiinteistökaupan esisopimuksen Asunto Oy Tuusulan Olavinhovin kanssa. Osapuolten kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Sopimuksella Asunto Oy Tuusulan Olavinhovi osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n,​ kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sopimusalueella on voimassa Kievarin alue -rakennuskaava (nro 3150), jossa alue on asuinpientalojen korttelialuetta kaavamerkinnällä AP-10. Asemakaavaehdotuksessa sopimusalueelle on osoitettu AK-50 asuinkerrostalojen korttelialuetta n. 1 499 m² (1 799 k-m²). Sopimusalueella sijaitsee rakennus, jonka purkaminen on välttämätöntä asemakaavan muutoksen mukaisen rakennusoikeuden käyttöönottamiseksi.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu on 387.433 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 193.716 euroa. Toteuttaja maksaa sopimuskorvauksen rahana. Alueiden rakennusoikeuden arvon määritys perustuu ulkopuolisten arvioitsijoiden arvioihin. Valtiontukisäädökset on huomioitu sopimuskorvauksissa.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen,​ on päätösvalta kunnanhallituksella.

Liitteenä allekirjoitettu sopimus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan, Jarmo Mantereen, Eija Luostarisen ja Asunto Oy Tuusulan Olavinhovin välillä 18.9.2020 allekirjoitetun kiinteistöä 858-401-1-786 koskevan maankäyttösopimuksen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

asianosainen, maankäyttö, kaavoitus