Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Hyrylän palvelukeskus aiesopimus, Helsingin Osuuskauppa Elanto

TUUDno-2019-1171

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Sopimus koskee Hyrylän keskustan aluetta, jonka Tuusulan kunnanvaltuusto on § 125 12.11.2018 määritellyt liike- ja palvelukeskuksen kehittämisalueeksi. Valtuuston päätöksen mukainen rajaus koskee kiinteistöjä 858-1-8027-1, 858-1-9901-53, 858-1-8007-7, 858-1-8007-5, 858-1-9901-54, 858-1-9901-55, 858-1-8028-3, 858-1-8028-2, 858-402-13-8 ja osa kiinteistöstä 858-402-13-10.

Kunta on neuvotellut alueen kehittämisestä liike- ja palvelukeskukseksi alueella jo olevien toimijoiden ja mm. Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa.  HOK-Elannon kanssa on neuvotteluissa päästy yksimielisyyteen aiiesopimuksesta, jonka mukaisesti voidaan yhdessä jatkoselvittää alueen kehittämistä ja HOK-Elannon sijoittumista alueelle. Kunnan tavoitteena on myös neuvotella ja saada aikaan aiesopimus jo alueella olevien maanomistajien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kaikkiaan vahvistaa Tuusulan asemaa osana Helsingin seutua, kehittää keskustan palveluita ja mahdollistaa kasvu sekä tiivis yhdyskuntarakenne. 

Kunnan ja HOK-Elannon yhteisenä tavoitteena on, että aiesopimuksen voimassaoloaikana allekirjoitetaan sitova yhteistyösopimus hankkeen toteuttamisesta, jolla sitoudutaan hankkeeseen sijoittajan, rakennusliikkeen tai näiden konsortion kanssa. Aiesopimus on voimassa 1.6.2020 saakka, elleivät osapuolet sovi sen jatkamisesta.

Aiespimuksessa on kuvattu sopijapuolten tavoitteet alueen kehittämiselle liike- ja palvelukeskuksena sekä asumisessa. Liike- ja palvelukeskuksen tulee mm. olla saavutettavissa hyvin henkilöauto-, joukko- ja kevyellä liikenteellä. Kunnan tavoitteena on myös kunnan toimintojen sijoittaminen alueelle, joilta osin  järjestetään tarvittaessa hankintalain mukainen kilpailu.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on myös HOK-Elannon Tuusulan kunnan alueella omistamien muiden kiinteistöjen kehittämisestä ja omistusjärjestelyistä sopiminen, kun tavoiteltu liike- ja palvelukeskus on toteutunut.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Helsingin Osuuskauppa Elannon välisen Hyrylän palvelukeskus aiesopimuksen
  • oikeuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan aiesopimuksen sekä tekemään lopulliseen sopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Marko Härkönen oli asiantuntijana kokouksessa.

 

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Aiemmin Tuusulan kunnan ja HOK-Elannon välille solmittu aiesopimus on päättynyt. Sopimusosapuolet ovat neuvotelleet palvelukeskushankeen jatkosta ja kummatkin katsovat, että voidaan edetä ja että uusi aiesopimus on syytä solmia. Aiemman aiesopimuskauden aikana alueella on suunnittelu-, hankintamenettely ja muu valmistelu edennyt, mistä johtuen aiesopimuksen sisältöön on syytä tehdä tarkistuksia. Tarkoituksena on kilpailuttaa yhdessä tilahankinta ja toteuttaa hanke kerralla. Alueen rajus on täsmentynyt kunnan omistamille kiinteistöille ja päivittäistavarakauppojen määrä tälle alueelle on jatkossa yksi. Alueelle ei vaikuta mahtuvan asuinrakentamista, ellei hyödynnetä muiden kiinteistöjen pysäköintilaitoksia. Asuinrakentamista tämän hankkeen yhteydessä pidetään suurena aikatauluriskinä. Asuinrakentamista olisi näistä syistä johtuen perusteltua tavoitella omina hankkeinaan läheisiin kortteleihin. Lisäksi yhteishankkeena edetessä linja-autoaseman siirtäminen vaikuttaa olevan välttämätöntä ja linja-autoaseman alueen ottaminen pysäköintialueeksi valittava ratkaisu.

Aiesopimuksessa ei sovita kustannuksista, vastuista tai velvoitteista. Sitovat sopimukset tähän hankkeeseen liittyen laaditaan myöhemmin. Nyt valmisteltu sopimus päättyy 31.12.2012 elleivät osapuolet sovi sen jatkamisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Helsingin Osuuskauppa Elannon välisen Hyrylän palvelukeskus aiesopimuksen
  • oikeuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan aiesopimuksen sekä tekemään lopulliseen sopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Helsingin Osuuskauppa Elanto, maankäyttö, kaavoitus