Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 379 Asunto Oy Tuusulan Olavinhovi ja Asunto Oy Tuusulan Kievarinhovi, maankäyttösopimus, Kievarintie, Hyrylä

TUUDno-2020-2238

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Lauri Tölli, maankäyttöinsinööri, lauri.tolli@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Kievarintie-nimisen asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3478). Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.5.–26.6.2020.

Maankäyttösopimus

Asunto Oy Tuusulan Kievarinhovi omistaa kiinteistön 858-401-1-814 ja Asunto Oy Tuusulan Olavinhovi kiinteistöt 858-401-1-772 ja 858-401-1-787. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu yhteinen maankäyttösopimus. Sopimuksella maanomistajat osallistuvat asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n,​ kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sopimusalueella on voimassa Kievarin alue -rakennuskaava (nro 3150), jossa alue on asuinpientalojen korttelialuetta kaavamerkinnällä AP-10. Asemakaavaehdotuksessa sopimusalueelle on osoitettu AK-50 asuinkerrostalojen korttelialuetta n. 8 328 m² (9 994 k-m²). Sopimusalueella sijaitsee rakennuksia, joiden purkaminen on välttämätöntä asemakaavan muutoksen mukaisen rakennusoikeuden käyttöönottamiseksi.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu on 1.884.627 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 942.313 euroa. Maanomistaja maksaa sopimuskorvauksen rahana. Alueiden rakennusoikeuden arvon määritys perustuu ulkopuolisten arvioitsijoiden arvioihin. Valtiontukisäädökset on huomioitu sopimuskorvauksissa.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen,​ on päätösvalta kunnanhallituksella.

Liitteenä allekirjoitettu sopimus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan, Asunto Oy Tuusulan Kievarinhovin ja Asunto Oy Tuusulan Olavinhovin välillä 18.9.2020 allekirjoitetun kiinteistöjä 858-401-1-814, 858-401-1-772 ja 858-401-1-787 koskevan maankäyttösopimuksen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

asianosainen, maankäyttö, kaavoitus