Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Uudenmaan maakunta- ja sote -uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpano

TUUDno-2017-267

Valmistelija

  • Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, pirjo.vainio@tuusula.fi

Perustelut

Maakuntahallitus käynnisti 13.3.2018 § 39 maakuntajohtajan johdolla käytävät neuvottelut maakunta- ja soteuudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2017) niin sanotun voimaanpanolain (Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain) mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) muodostamiseksi Uudellemaalle.

Voimaanpanolain 6 § mukaan VATE vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama. Maakunnan liitto johtaa VATE:n nimeämiseksi alueella käytäviä neuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus myös asettaa sen neuvottelussa sovitun mukaisesti, mutta se ei voi käyttää asiassa omaa harkintavaltaa. Neuvottelutuloksen tulee olla yksimielinen. VATE:n jäseneksi voidaan valita viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. VATE:een sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

Maakunnan ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen alustavasta kokoonpanosta

VATE:n muodostamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella maakuntajohtaja toi maakuntahallitukselle tiedoksi VATE:n alustavan kokoonpanon, joka perustuu eri organisaatioiden esittämiin ehdokkaisiin VATE:en jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Maakuntahallitus päätti 21.5.2018 § 114 lähettää VATE:n alustavan kokoonpanon voimaanpanolain 6 §:ssä mainituille neuvotteluosapuolille hyväksymistä varten. VATE:n alustava kokoonpano on kuvattuna ilmoituspyynnössä 16.5.2018, mikä on pykälän liitteenä. Voimaanpanolain 6 § mukaan VATE valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. VATE:n kokoaikaiseksi esittelijäksi ehdotetaan maakuntajohtaja Ossi Savolaista.

Kunnanhallituksen huomioita kokoonpanosta

Voimaanpanolain luonnoksen 6 §:ssä todetaan, että maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- jaelinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Voimaanpanolain perusteluosiossa todetaan, että valmistelutoimielimen jäsenet olisivat säännöksen mukaan valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla olisi hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Ehdotuksessa jäsenen 8. osalta kyseessä lienee olevan hänen edustamansa alueen osalta Keski-Uudenmaan alue, sillä käsitteenä KUUMA alue sisältää myös kuntia Länsi-Uudenmaan alueelta. Tarkennus on syytä tehdä ja siten selkeyttää edustusalueen rajausta Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan kesken.

Voimaanpanolain perusteluosiossa huomautetaan, että toimielin on itsenäisesti toimivaltaansa käyttävä eivätkä jäsenet olisi tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaisivat maakunnan perustamisen täytäntöönpanosta ja maakunnan yleisestä edusta.

Ilmoittaminen Uudenmaan liitolle

Uudenmaan liitto pyytää ilmoittamaan kirjallisesti toimisto@uudenmaanliitto.fi viimeistään 3.6.2018, mikäli Tuusulan kunta ei hyväksy esitettyä Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen alustavaa kokoonpanoa. Maakuntahallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran 4.6.2018, joten ilmoitusta pyydetään mahdollisuuksien mukaan jo sitä ennen. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 13.6.2018.

Jatkotoimenpiteet

Mikäli vastaanottajaorganisaatiot hyväksyvät VATE:n kokoonpanoluonnoksen voimaanpanolain tarkoittamalla tavalla yksimielisesti, asettaa maakuntahallitus VATE:n ennakoivasti ehdollisella päätöksellä 18.6.2018 kokouksessaan liitteen mukaisessa kokoonpanossa. Mikäli voimaanpanolaki tulee voimaan, vahvistaa maakuntahallitus edellä mainitun VATE:n asettamispäätöksensä. VATE:n ennakoivalla ehdollisella asettamisella on tarkoitus varmistaa maakunta- ja sote- uudistuksen virallisen valmistelun käynnistyminen mahdollisimman sujuvasti, mikäli tarvittava lainsäädäntö tulee voimaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä maakuntahallituksen kokouksessaan 21.5.2018 tekemän ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) alustavasta kokoonpanosta liitteenä olevan ilmoituspyynnön mukaisena.
  • pyytää tarkentamaan jäsenen 8. edustamaksi alueeksi Keski-Uusimaa
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan liitto