Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Terveyskeskusmaksujen poistaminen, aloite

TUUDno-2018-664

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, paivi.klami@tuusula.fi

Perustelut

25 § TERVEYSKESKUSMAKSUJEN POISTAMINEN, ALOITE

Valt § 25/13.2.2017 Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmistoliiton aloitteen:

  "Kuntalaisten tasa-arvoisuuden edistämiseksi yksi kaikkein tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on terveyserojen kaventaminen. Se oli alun perin myös sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen tavoite uudistuksen käynnistysvaiheen asiantuntijaperusteluissa viime hallituskaudella.

  Terveyskeskusmaksut ovat kaikkein raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Helsingissä terveyskeskusmaksujen perimisestä kuntalaisilta luovuttiin vuoden 2013 alusta.

  Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille. Vain muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen olisi myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta.

  On erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa, kuten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lausunnoissaan korostanut.

  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunta valmistelee vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksusta voidaan luopua."

 Päätös Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

--------

Tuusulan kunnan johtoryhmä on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan 14.2.2017 ja päättänyt lähettää valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan sekä taloushallinnon valmisteltavaksi.

________

Vastine valtuustoaloitteeseen

Potilasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja – asetuksen mukaan. Kunta itse päättää, peritäänkö jostakin palvelusta maksua vai ei, ja jos peritään, peritäänkö säädösten mukainen enimmäismaksu vai vähemmän. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön III luvun 3 §.kohdassa 3 todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta 2016. Asetus tuli voimaan 1.1.2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Tuusulan kunnan terveyskeskusmaksun suuruus määräytyy Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.12.2017 § 103 vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistettiin maksukattoa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Vuoden 2016 alussa paljon käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotettiin lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran.  Vuodelle 2018 annettiin tieto, että maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksua ei myöskään peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Suomalaisen terveyspolitiikan lainsäädännöllinen perusperiaate on tarjota jokaiselle Suomessa asuvalle hänen terveydentilansa edellyttämät riittävät ja laadukkaat palvelut sosiaaliekonomisesta asemasta, taloudellisista edellytyksistä tai asuinalueesta riippumatta. Jokaisen tuusulalaisen on mahdollista hakeutua terveyspalvelujen piiriin, jos kokee siihen tarvetta. Terveyskeskuksessa sinne tuleva henkilö hoidetaan aina, kun siihen on tarve eikä hoitoon pääsyn yhteydessä kysytä hänen maksukykyään.

Potilaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, kunta on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Esimerkiksi suun terveydenhuollon maksuissa käsitellään lähes viikoittain potilaiden maksusuunnitelmahakemuksia, joissa sovitaan maksujen jakamisesta pienempiin eriin.

Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea maksuun oikaisua. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta annetaan laskussa. Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.

Kunta perii valinnanvapauskokeilun asiakkaiden yksityisen palveluntuottajien valinneiden asiakasmaksut, sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman asiakasmaksun mukaisina.

Terveyskeskusmaksu ei ole rahoitusperuste. Tuusulan terveyskeskuksen asiakasmaksutuotot vuonna 2017 olivat 1 980 122 euroa. Terveyskeskuksen maksutuotot koostuvat avovastaanottopalvelujen, sairaalapalvelujen, kuntoutuspalvelujen, suun terveydenhuollon, todistusten ja peruuttamattomista vastaanottoajoista perittävistä asiakasmaksuista. Todelliset sairaanhoidon kustannukset sekä terveysasemilla että osastohoidossa ovat huomattavasti potilasmaksuja suuremmat. Suurin osa sairaanhoidon kustannuksista katetaan verovaroista. Koko maan näkökulmasta tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailta perittävillä maksuilla rahoitettiin noin 7 prosenttia kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuonna 2015.

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä.Terveyskeskusmaksujen poistamisen kustannusvaikutukset olisivat merkittävät, eikä terveyskeskusmaksuista luopuminen ole perusteltua ottaen huomioon edellä mainitut mahdollisuudet siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala voi jo nykyisillä puitteilla huomioida vähävaraisia terveyskeskusmaksuissaan.

Tuusulan kunta on liittynyt Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjäkuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Valtuustossa 13.11.2017 § 194 hyväksyttiin Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskuntayhtymän Järjestämis- ja tuottamissopimus.

Sopimuksen luvussa 5, Palvelujen järjestämisen ja tuotannon periaatteet kohdassa 5.1, Perusperiaate, linjataan, että ”Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ensisijassa jäsenkuntien asukkaille ja muille kunnan järjestämisvastuuseen kuuluville perussopimuksensa ja tämän sopimuksen mukaisesti. Palvelut järjestetään alueellisesti yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”

Lisäksi luvussa 8 linjataan, että ”Kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten, että perussopimuksen ja tämän sopimuksen tarkoitus toteutuu. Kuntayhtymä toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen poliittisen ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien osalta.”

Luvussa 10, Talous ja rahoitus kohdassa 10.2, Talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen mainitaan, että osana sopimuksen kohdan 6 (Sopijapuolten yhteistyö) mukaista yhteistyötä laaditaan mahdollisimman pian suunnitelma asiakasmaksujen yhtenäistämisestä.  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, pirjo.vainio@tuusula.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa
– että sen toimivaltaan ei kuulu järjestäjän vastuuseen kuuluvista asiakasmaksuista päättäminen
– esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Valtuusto päättää esittää valtuutettu Seppo Noron tekemän aloitteen 13.2.2017 yhtymävaltuuston päätettäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotukseen tehtiin kannatettu muutosesitys, siten, että "Lautakunta esittää, että Seppo Noron aloite 13.12.2017 on tullut käsitellyksi."

Ehdotus hyväksytään.

Valmistelija

  • Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, paivi.klami@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen aloitteeseen
  • ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa, että valtuutettu Seppo Noron 13.2.2017 § 25 esittämä aloite on tullut käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.