Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Moottoreiden koon rajoittaminen Tuusulanjärvellä, kuntalaisaloite

TUUDno-2018-805

Valmistelija

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi
  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite

Janne Raunio on 19.8.2015 tehnyt Tuusulan kunnan kotisivujen kautta kuntalaisaloitteen moottoreiden koon rajoittamisesta Tuusulanjärvellä. Aloite on seuraava:

”Esitän Tuusulanjärvellä käytettävien perämoottoreiden ja sitä kautta myös veneiden kokoon rajoituksia järven koosta ja syvyydestä johtuen. Perusteena ovat muiden järvellä olevien ml. linnuston turvallisuuteen, meluhaittaan ja tehokkaiden moottoreiden aiheuttamaan pohjasedimentin nousuun liittyvät seikat. Polttomoottorit tulisi rajoittaa korkeintaan alle 5 hevosvoimaan. Parempi vaihtoehto olisi kuitenkin sallia vain sähköperämoottoreiden käyttö joilla em. haittoja ei esiinny ja jotka riittävät teholtaan täysin tämän kokoiseen, pieneen vesistöön.”

Olemassa oleva tilanne

Tuusulan ympäristölautakunta on 6.4.1992 § 31 kuntalaisten vireillepanon johdosta ja tuolloin käynnissä olleen vapaakuntakokeilun mahdollistamana päättänyt rajoittaa Tuusulanjärven Tuusulan kunnan puoleisella vesialueella moottoriveneiden suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 10 km/h sekä kieltänyt vesiskoottereiden ja muiden vastaavien koneellisten vesikulkuneuvojen käytön. Päätös on tullut voimaan 1.5.1992, ja se on voimassa toistaiseksi.

Uudenmaan lääninhallitus on 10.4.1992 tekemällään päätöksellä YMT 352 (Dnro 19413 365 91 127) antanut vastaavan sisältöisen rajoituspäätöksen Tuusulanjärven Järvenpään kaupungin puoleiselle vesialueelle.

Tuusulanjärven vesiliikennettä rajoittavien päätösten lisäksi vesillä liikkujaa koskevista yleisistä velvollisuuksista säädetään vesiliikennelain (463/1996) 5 §:ssä. Sen mukaan: ”Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.”

Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta vesiliikennelain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu lain 23 §:n mukaan toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sen toimialueella (so. Uudenmaan ELY-keskus). Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvoo puolestaan poliisi.

Aloitteen käsittely

Aloite on 19.8.2015 lähetetty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle valmisteltavaksi.

Ympäristökeskus on kirjeellään 21.8.2015 lähettänyt Rauniolle tietoja Tuusulanjärveä jo koskevista vesiliikennelain mukaisista rajoituksista ja hänelle vesiliikennelain 17 §:n mukaan kuuluvasta oikeudesta laittaa itse rajoitusta koskeva asia vireille Uudenmaan ELY-keskuksessa. Samalla aloitteen tekijältä on tiedusteltu haluaako hän, että kuntalaisaloitteen käsittelyä jatketaan.                

Raunio on 24.8.2015 saapuneella vastauksella ilmoittanut haluavansa, että kuntalaisaloitteen valmistelua jatketaan. Vastauksessa on todettu seuraavaa:

”Kiitän saamistani tarkentavista tiedoista. Mielestäni on asian käsitteleminen esitykseni mukaan edelleen aiheellista. Viime vuosina on järvelle tullut etenevissä määrin merikelpoisia veneitä, joissa on suuritehoisia, jopa kymmenien hevosvoimien voimakkuisia moottoreita. Niitä myös käytetään suurilla tehoilla eli yli 10 km/h nopeuksilla. Näiden ajonopeuksien valvonta ei ymmärrettävissä voi olla poliisin prioriteettilistalla päällimmäisenä. Näin ollen haluan kuntalaisaloitteeni käsittelyä jatkettavan edelleen. Toivon, että asiaa valmistellaan Tuusulan kunnan esityksenä Uudenmaan ELY-keskukselle.”                                      

Valvontatiedot                                  

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta vesiliikenteen valvojana tietoja heille tehdyistä ilmoituksista. Poliisilta saadun vastauksen mukaan vuosilta 2016–2018 ei ole kirjattu yhtään rikosilmoitusta tai hälytystehtävää, jotka olisi liittynyt Tuusulanjärvellä moottoriveneilystä aiheutuneisiin haittoihin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omien valvontatietojen perusteella ei myöskään ympäristönsuojeluviranomaiselle ole tehty asiaa koskevia toimenpidepyyntöjä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvitys kuntalaisaloitteeseen                       

Tuusulanjärvellä on voimassa vesiliikennettä koskeva nopeusrajoitus, joka on 1992 saatettu voimaan Tuusulan ympäristölautakunnan ja Uudenmaan lääninhallituksen päätöksillä. Vesiliikenteen rajoittamista koskeva asia on tuolloin tullut vireille kuntalaisten vireille panemana. Vireillepanon perustelut ovat liittyneet moottoriveneilystä aiheutuvaan meluun ja viihtyisyyteen eli pitkälti samoihin seikkoihin, joihin nyt tehdyssä kuntalaisaloitteessa on vedottu.

Rajoituspäätöksen käsittelystä on tuolloin järjestetty kuuleminen, jossa asiasta on jätetty 15 muistutusta. Osa muistutuksista on ollut rajoittamista tukevia, mutta moottoriveneilyn rajoittamista on myös vastustettu tai pidetty tarpeettomana. Annetut lausunnot ovat pääosin puoltaneet jonkinlaisen rajoituksen asettamista, mutta moottoriveneiden käytön kieltämistä kokonaan ei ole pidetty mahdollisena.

Tuusulan ympäristölautakunnan 6.4.1992 § 31 tekemän rajoituspäätöksen perusteluissa on todettu, että kuulemismenettelyn ja asiakirjoista saadun selvityksen mukaan ei tavanomaisesta moottoriveneilystä Tuusulanjärvellä ole aiheutunut veneliikennelain 1 §:ssä mainittua haittaa. Nopeakulkuiset moottoriveneet ja vesiskootteri ovat toisaalta aiheuttaneet häiriötä ranta-asutukselle, kalastukselle sekä muille vesillä liikkujille. Ja toisaalta, että tavanomaisesta moottoriveneilystä ei ole osoitettu olevan haittaa alueen linnustolle eikä järven veden laadulle. Lautakunta on edellä esitetyn perustella katsonut, että moottoriveneellä ajamisen täydellinen kieltäminen vaikeuttaisi kohtuuttomasti yleistä vesillä liikkumista sekä heikentäisi järven kalastus- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Vuosina 2016–2018 ei valvontaviranomaisille ole tehty yhtään moottoriveneilystä aiheutuneisiin haittoihin liittyvää ilmoitusta. Moottoriveneilystä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ei tämän perusteella voi arvioida olevan kovin merkittäviä. Haittoja on jo rajoitettu nopeusrajoituksella, jonka noudattamisen valvominen on poliisin tehtävä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, ettei Tuusulanjärvelle ole tarpeen esittää vesiliikenteelle uusia rajoituksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman selvityksen aloitteen johdosta
  • todeta, ettei Tuusulanjärvelle ole tarpeen esittää vesiliikenteelle uusia rajoituksia
  • katsoa Janne Raunion tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Janne Raunio, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus