Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta,Riihikallio

TUUDno-2019-172

Valmistelija

  • Taru Hiironen, maankäyttöinsinööri
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunta 8.6.2016 § 87

Kkl 8.6.2016 § 87
xxxxx omistaa kiinteistön xxxxx 858-401-xxxxx. Kiinteistön kokonaispinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan n. 2895 m². Sopimuksen kohteena on n. 1450 m² osa kiinteistöstä. Voimassa olevassa Haukkaniemen eteläinen rakennuskaava -nimisessä asemakaavassa vuodelta 1977 sopimusalue on merkitty puistoalueeksi, jolle saa rakentaa virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on puiston käyttötarkoitusta muuttamalla mahdollistaa alueen täydentäminen ja ajanmukaistaa asemakaavaa. Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan kaavamuutoksen suunnittelutyön yhteydessä.

Asemakaavoituksesta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttö-sopimus laaditaan allekirjoitushetkellä voimassa olevien Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymien sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.

Sopimuksen kohteena olevan kiinteistön osalta kyse on asemakaavoituksen muutoksen käynnistämisestä. Kunnanhallitus on § 463/27.10.2014 hyväksynyt xxxxx kaavamuutoshakemuksen. Koska kyseinen kaavamuutoshanke on hyväksytyn kaavamuutoshakemuksen mukainen, päätösvalta on kuntakehityslautakunnalla.

Liitteenä on sijaintikartta, sopimusluonnos ja sopimuskartta.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557 ja maanmittausinsinööri Tuija Palkki p. 040 314 3549

Ehdotus / Kp
Kuntakehityslautakunta päättää

– hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämiseksi koskien osaaxxxxx omistamasta kiinteistöstä xxxxx 858-401-xxxxx

– oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.    

__________         

Kunnanhallitus 11.2.2019

xxxxx omistaa Tuusulan kunnassa kiinteistön 858-401-xxxxx. Kiinteistölle on laadittu maankäyttösopimus ja alueiden luovutusta koskeva esisopimus. Maankäyttösopimusalueen pinta-ala on noin 1436 m².

Asemakaava

Tuusulan kunnan ohjauksessa on laadittu Jätintie-niminen asemakaavan muutosehdotus (nro 3575), jonka suunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy. Asemakaavoituksen kustannuksista vastaa Maanomistaja. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.6. - 30.6.2017 ja 31.7. - 14.8.2017.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus ja alueiden luovuttamista koskeva esisopimus. Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n, kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sopimusalue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (PX), jolle saa rakentaa virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita. Alueen arvoksi on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti arvioitu yhteensä 2.154 euroa. Maanomistajan omistamalle alueelle on asemakaavaehdotuksessa osoitettu lisärakennusoikeutta kaavamerkinnällä AO-64 yhteensä noin 204 k-m², jonka arvo hintatasolla 352,5 e/k-m² laskettuna on 71.910 euroa. Lisäksi maanomistajan maalle on muutosehdotuksessa osoitettu 414 m² lähivirkistysaluetta, jonka arvo hintatasolla 1,50 e/m² laskettuna on 621 euroa.

Jätintien asemakaavaehdotuksessa maanomistajan omistamalle alueelle tuleva arvonnousu on yhteensä 70.377,00 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 35.188,50 euroa. Maanomistaja maksaa sopimuskorvauksen seuraavasti: sopimuskorvauksesta maksetaan rahana 22.009,50 euroa ja loppuosa korvauksesta 13.179,00 euroa suoritetaan alueluovutuksina.

Maanomistaja luovuttaa sopimusalueella olevat lähivirkistysalueet, pinta-alaltaan noin 414 m², 1,50 e/m² hinnalla kunnalle. Lisäksi maanomistaja luovuttaa pinta-alaltaan noin 2064 m²:n suuruisen kiinteistön 858-401-5-440, jonka arvoksi on määritetty 12.558,00 euroa. Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö 5:440 on merkitty PX- ja AO-alueiksi.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen hyväksyminen, on päätösvalta kunnanhallituksella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan ja xxxxx välillä 24.1.2019 allekirjoitetun kiinteistöä 858-401-xxxxx koskevan maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen.
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään lopulliseen luovutuskirjaan pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään esisopimuksen mukaisen lopullisen luovutuskirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3575) on tullut voimaan.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttö, taloushallinto, KuntaPro/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181