Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kehittämisjohtajan viran haettavaksi julistaminen

TUUDno-2019-231

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kuntaorganisaatio uudistui vuoden 2019 alussa. Organisaatiouudistuksessa muodostettiin yhteisten palveluiden toimialueen osaksi Kehittäminen ja tietohallinnon palvelualue. Kehittäminen ja tietohallinto-palvelualue huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisohjauksesta, tietohallinnosta, asiakkuuksien ja digitaalisten ratkaisujen kuntatasoisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä ICT-palveluiden (käyttäjätuki, ICT-laitepalvelut, tietoliikenne- ja puhepalvelut) tuottamisesta ja kehittämisestä.
Kuntasoista kehittämisen johtamisen mallia on valmisteltu syksystä 2018 alkaen yhdessä toimialueiden kanssa. Työskentelyssä on selkeytetty kehittämistyön tehtäväkenttää sekä sen eri osa-alueita, kehittämisen menetelmiä ja työkaluja sekä toimielinten rooleja kehittämistyössä. Toimintamallin mukaista kehittämistyötä johtamaan tarvitaan Kehittämisjohtaja. Kehittämisjohtaja toimii Kehittäminen ja tietohallinto-palvelualueen päällikkönä. Palvelualueella työskentelee tällä hetkellä tietohallintopäällikkö, ICT-kehittämispäällikkö sekä kahdeksan henkilöä ICT-palvelut palveluyksikössä.

Kunnan keskeisenä strategisena tavoitteena on parantaa kuntalaisten palvelukokemusta. Palvelukokemuksen parantaminen ja palveluiden uudistaminen edellyttää panostamista asiakasprosessien, digitaalisten palvelujen sekä tietojohtamisen kehittämiseen. Muutokset ovat käynnissä myös Tuusulan kunnassa; uusia digitaalisia prosesseja kehitetään mm. asiakaspalautteen käsittelyn uudistamiseen sekä ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen liittyen (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät).  Samalla työn tekemisen tavat muuttuvat ja uusia työtapoja ja työvälineitä otetaan käyttöön (mm. ketterät menetelmät, mobiilit ratkaisut). Tämä kehittämistyön johtaminen edellyttää osaamisen ja johtamisen vahvistamista Tuusulan kunnassa.

Valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 146 kehittämistehtävätehtävän perustamisen. Kehittämistehtävän tehtäväkenttä sekä rooli ovat täsmentyneet valtuuston päätöksen jälkeen. Kehittämisjohtaja on tarpeen ottaa virkasuhteeseen, koska hän käyttää julkista valtaa mm. hankinnoissa. Hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää palvelualuepäällikön valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • julistaa haettavaksi kehittämisjohtajan viran
  • että kelpoisuusvaatimuksena kehittämisjohtajan virkaan on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva kokemus tehtäväalueelta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
  • julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi työvoimahallinnon verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa
  • oikeuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin menettelyistä viran haettavaksi julistamisessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

kansliapäällikkö, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.