Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yleishallinto ja johdon tuki, käyttösuunnitelmat 2021

TUUDno-2021-28

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on 7.12.2020 §132 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2021.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta.  Kunnanviraston johto on suoraan kunnanhallituksen vastuulla, eikä tältä osin lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Talousarvio on yleishallinto ja johdontuki toimialueen osalta yhteensä 

Toimintatuotot     4 248 938 € 

Toimintakulut 131 933 124 € 

Toimintakate  127 684 186 € 

Kuntatoimialaan kuuluvat yhteisten palveluiden, sivistyksen sekä kasvun ja ympäristön toimialueet. Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta, kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen vielä terveyden ja hyvinvoinnin työn koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä. Yleishallinto ja johdontuki toimialue koostuu kunnanviraston johdosta (ml. palveluostot Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymältä) sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Liitteenä yleishallinto- ja johdon tuen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä ja hallituksen alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2021–2025.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntatoimiala, yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat