Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelmat 2021

TUUDno-2021-29

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on 7.12.2020 §132 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2021.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta. Kunnanhallituksen vastuulla olevan yhteiset palvelut toimialueen osalta lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Talousarvio on yhteisten palveluiden osalta yhteensä   

Toimintatuotot        2 010 118 €   
Toimintakulut        10 780 047 €   
Toimintakate           8 769 929 €    

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Talouden ohjaus, hallintopalvelut, asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tietohallinto. Liitteenä palvelualueiden käyttösuunnitelmaehdotukset ja hallituksen alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2020–2025.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yhteiset palvelut palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat