Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, rakennuslakimies, oikaisuvaatimus

TUUDno-2020-2579

Valmistelija

  • Juha Tynjä, vs. henkilöstöjohtaja, juha.tynja@tuusula.fi

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas teki 18.11.2020 § 69 TUUDn-2020-2579 päätöksen rakennuslakimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 11.4.2003/304 23§:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Ennen päätöstä viranhaltijaa kuultiin 22.10.2020 KVhL:n edellyttämällä tavalla.

Oikaisuvaatimus

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan, että kehityskeskustelulomakkeelle määritelty rakennuslakimiehen tehtävänkuvaus pysytetään voimassa.

Asian ratkaisu

Perustelut virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle esitettiin viranhaltijalle ennen kuulemistilaisuutta.

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304 23§). 

Työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin mihin työnantajalla olisi oikeus pelkästään normaalin direktio-oikeuden perusteella. Muutos voi koskea mm. tehtävien sisältöä (lisääminen/vähentäminen) tai virantoimituksen suorituspaikkaa. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin tai että muu perusteltu syy edellyttää virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltu syy arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteilla tapauskohtaisesti.
Yhteisten palveluiden toiminta käynnistyi suunnitellusti vuoden 2019 alussa. Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: talouden ohjaus, hallintopalvelut, asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tietohallinto. Tavoitteena on tuottaa parempaa palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehokkuutta parannetaan keskittämällä tukipalveluita sekä uudistamalla palveluprosesseja. Tavoitteena on jatkaa avoimemman ja kehityslähtöisemmän toimintakulttuurin edistämistä arjen tekemisessä. Tavoitteena on myös uudistaa keskeisiä prosesseja, poistaa pullonkauloja selkeyttää yksiköiden tehtäväkenttiä ja työnjakoa sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Samalla pyritään kehittämään toiminnan laatua ja jatkuvuutta. 

Hallintopalveluiden päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä ja tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi palvelutarpeisiin pitää voida vastata joustavasti. Osana muuttuvaa työympäristöä on palvelualueella tunnistettu tarve yleislakimiehelle, jonka tehtäväkuvana on oikeudellisen avun joustava tarjoaminen kunnan kaikille eri toimialueille. Tarve korostuu erityisesti yksikössä olevien sijaisjärjestelyjen aikana. 

Rakennuslakimies Sakari Eskelisen tehtäväkuvaukseen ja kehityskeskustelulomakkeelle on määritelty rakennuslakimiehen tehtäviksi kunnanhallituksen lausuntojen koordinointi ja valmistelu, kuntakehityksen ja tekniikan toimialueen oikeudelliset asiat, vesihuoltoliikelaitoksen oikeudelliset asiat sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen oikeudelliset asiat. Lisäksi kehityskeskustelulomakkeelle on kirjattu viran tehtäväkuvaukseksi oikeudellisen avun tarjoaminen kunnan eri toimialueille tarvittaessa. 

Kasvun ja ympäristön toimialueen johtoryhmässä on käyty keskustelua, että toiminta tarvitsee noin 1 henkilötyövuoden verran rakennuslakimiehen palvelua. Huomionarvoista on, että hankkeissa ja palveluissa hyödynnetään merkittävissä määrin rakennusalan oikeudellista osaamista myös ulkopuolisista toimijoista, jolla turvataan erityisosaamista vaativan palvelun nopea saatavuus.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisella virantoimitusvelvollisuuden sisältö muutettiin vastaamaan paremmin kunnan muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin, yhteisten palveluiden kehittämiseen ja kehityskeskusteluissa esillä olleeseen tarpeeseen myös muiden toimialueiden tukemisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen
  • hylätä Sakari Eskelisen oikaisuvaatimuksen talousjohtajan päätökseen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ratkaisuosassa mainituilla perusteilla
  • pitää voimassa talousjohtajan päätöksen 18.11.2020 § 69 TUUDn-2020-2579 todeten, että päätös on syntynyt asianmukaisesti perusteltuna ja laillisessa järjestyksessä, eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaa. Päätös ei ole myöskään muilta osin lainvastainen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eskelinen Sakari, talousjohtaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
     

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käsitellyt asiat