Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Työläiskotimuseon käyttö ja ylläpito sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtyminen kunnalle, sopimus

TUUDno-2020-2899

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Työläiskotimuseo toimii Tuusulan kirkkoa vastapäätä olevalla mäellä. Museon toiminta alkoi vuonna 1981 ja toiminnasta on vastannut Työläiskotimuseoyhdistys.

Tuusulan kunta on neuvotellut Työläiskotimuseoyhdistys ry:n kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi Työläismuseon käytöstä ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan museokiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta sekä museotoiminnan järjestämisestä. Tuusulan kunta omistaa museoalueen sekä museo- ja ulkorakennuksen sekä pajan ja saa sopimuksella haltuunsa myös tontilla sijaitsevan varastorakennuksen ja taukotuvan. Työläiskotimuseoyhdistys vastaa museotoiminnasta.

Sopimuksen tavoitteena on Työläiskotimuseon toiminnan mahdollistaminen Tuusulassa. Tavoitteena on museokiinteistön säilyttäminen ja museotoiminnan kehittäminen yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.

Sopimusluonnos on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen hyväksymistä Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisen kunnalle
  • valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

Käsitellyt asiat