Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Päätös peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2020

TUUDno-2019-2272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 20 219 255 euroa (TA2020 20 102 995 euroa), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -9 744 577 euroa (TA2020 -9 713 227 euroa).

Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistus yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Tuusulan verotulomenetysten korvaus vuodelle 2020 on 11 676 129 euroa (TA2020 11 738 466 euroa). 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -3 244 186 euroa (TA2020 -3 459 540 euroa).

Näin ollen vuoden 2020 vahvistetut valtionosuudet sekä verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä 28 651 198 euroa (TA2020 28 381 921 euroa).

Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Vuodelle 2020 kotikuntakorvaustulot ovat 2 664 010 euroa (TA2020 2 671 923 euroa) ja kotikuntakorvausmenot ovat -1 648 236 euroa (TA2020 -1 653 132 euroa).

Valtiovarainministeriön sekö opetus- ja kulttuuriministeriön edellä mainitut päätökset ja niiden laskentaperusteet ovat käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeat.

Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • tyytyä ministeriöiden valtionosuuspäätöksiin
 • merkitä päätökset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.

Lain mukaisesti kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Ratkaisu on kustannusneutraali, sillä vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 7.5.2020 päätöksen myöntää kunnan verotulojen viivästymisestä aiheutuvan korvauksen vuodelle 2020.

Vuotta 2020 koskevan alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan kunnan verotulomenetysten kompensaatio vuodelle 2020 oli 11 676 129 euroa.

Muutoksen vaikutus kunnan verotulomenetysten kompensaatioon on 4 214 736 euroa ja näin ollen kunnan vuoden 2020 verotulomenetysten kompensaatio on 15 890 864 euroa.

Korvaus maksetaan kunnille vuoden 2020 valtionosuusmaksatuksen yhteydessä toukokuun 2020 maksatuksesta alkaen.

Päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen
 • merkitä päätöksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet muutospäätökset vuoden 2020 valtionosuuksista. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Peruspalveluiden valtionosuus

Valtionvarainministeriö on 7.8. kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n nojalla päättänyt muuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020.

Kilpailukykysopimus päättyi 1.9.2020. Kilpailukykysopimuksen voimassa ollessa kuntien valtionosuutta on leikattu työajanpidennyksen laskennallista kustannussäästöpotentiaalia vastaavalla euromäärällä vuosina 2017-2020. Työajanpidennyksestä johtuva valtionosuusleikkaus on ollut vuositasolla -234 miljoonaa euroa. Kuntaliiton vuoden 2020 valtionosuuslaskelmassa on poistettu valtionosuuden kautta tehty kiky-leikkaus 1.9.2020 alkaen, koska peruste leikkaukselle päättyi sopimuksen voimassaolon päättyessä. Poiston vaikutus kuntien vuoden 2020 valtionosuuteen on +78 miljoonaa euroa. Kiky-leikkauksen kokonaissummaksi tammi-elokuulta jää -156 miljoonaa euroa.

Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 3.9.2020 Kuntaliiton laskelman ja 7.8.2020 valtionvarainministeriön päätöksen mukaisesti 26 764 388 (sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen -9 744 577 euroa) nousten 6 545 133 euroa alkuperäiseen (20 219 255 euroa) vuoden 2020 valtionosuuteen nähden.

Muutokset on huomioitu peruspalvelujen valtionosuuksien elo-syyskuun maksatuksista lähtien.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on Opetus- ja kulttuuriministeriön 24.7.2020 tekemän muutospäätöksen mukaisesti vuodelle 2020 -3 230 910 euroa (alkuperäinen -3 244 186 euroa). Päätöksessä Tuusulan museolle myönnettiin 0,5 htv:n lisäys valtionosuuden perusteeseen, mikä tarkoittaa 13 276 euron lisäystä aikaisempaan päätökseen.

Verojen viivästymisen kompensaatiota

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lakia on muutettu 5.10.2020 siten, että pykälässä tarkoitettujen korvausten määrä vasta verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotulojen viivästymistä.

Lain mukaisesti kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Ratkaisu on kustannusneutraali, sillä vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 5.10.2020 päätöksen oikaista 7.5.2020 tehtyä muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä. Verotulojen viivästymisen korvausten oikaisut huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvausten vuoden 2020 lokakuun maksatuksista lähtien.

Valtionvarainministeriön 7.5.2020 päätöksessä kunnalle myönnettiin verojen viivästymisen kompensaatiota 4 214 736 euroa. 5.10.2020 muutospäätöksen myötä vuoden 2020 verojen viivästymisen korvaus on 904 359 euroa pienentyen 3 310 377 euroa aikaisempaan päätökseen nähden.

Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä päätökset tiedoksi.

 

Puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi:

Kunnanhallitus päättää

 • tyytyä ministeriöiden päätöksiin
 • merkitä päätökset tiedoksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä muutetun ehdotuksen.

Valmistelija

 • Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on tehnyt 7.12.2020 muutospäätöksen vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuudesta. Päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n 5 ja 6 momenttia on muutettu sekä lakiin on lisätty uudet 9 ja 10 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 5 momentin muutos koskee peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä, jota korotetaan nykyisestä 32,80 eurosta 56,25 euroon. Lain 36 § 6 momentin muutos koskee kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. 9 momentin mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään korvausta oppilaille ja opiskelijoille hankittujen kasvomaskien kustannuksista. 10 momentin mukaan kunnille maksetaan koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus on valtionvarainministeriön 7.12.2020 päätöksen mukaisesti 32 559 429 euroa (sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen -9 744 577 euroa) nousten 6 343 554 euroa 7.8.2020 tehtyyn edelliseen vuoden 2020 muutospäätökseen (26 215 875 euroa) nähden.

Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuden joulukuun maksatuksessa.

Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • tyytyä valtionvarainministeriön päätökseen
 • merkitä päätös tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat