Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksoiksi, lausunto

TUUDno-2021-2035

Valmistelija

 • Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö, jari.huttunen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Jätehuoltoviranomainen jätelautakunta Kolmenkierto on asettanut Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnokset nähtäville ajalle 15.9.–19.10.2021.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.

Yhteinen jätelautakunta pyytää lausuntoa Kiertokapula Oy:n osakaskunnilta jätemaksutaksaluonnoksista. Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle 19.10.2021 mennessä.

Taksojen tärkeimpiä muutoksia on perusteltu seuraavasti:

Taksan rakenne

Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen, eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä, aluekeräyspisteen käytöstä tai lähikeräyspisteen eli asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyspisteen käytöstä. Perusmaksu, maksu aluekeräyspisteen käytöstä ja lähikeräyspistemaksu ovat vuosimaksuja. Taksassa on määritelty lisäksi jäteastioiden myyntiin ja vuokraukseen liittyvät hinnat sekä tarpeen mukaan määräytyvät lisäpalvelumaksut. Lisäksi taksassa on määritelty erikseen suoraan jätteidenkäsittelyalueille toimitettavien jätejakeiden vastaanottohinnat sekä mahdollisten lisätöiden hinnat.

Perusmaksu

Jätelautakunnan päätöksen 22.10.2020 § 53 mukaan jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön kaikissa toimialueen kunnissa, jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin jätetaksassa, ja että vuoden 2022 jätetaksa valmistellaan siten, että se sisältää jätehuollon perusmaksun.

Perusmaksulla katetaan jatkossa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia kuten jätteiden vastaanotto, vaarallisten jätteiden ja muiden maksuttomien jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito, viestintä ja jätehuoltoviranomaisen toiminta. Perusmaksulla katettavaksi siirtyvät kulut huomioidaan muissa taksahinnoissa.

Uusina maksuluokkina taksaan esitetään perusmaksu vakituisille asuinhuoneistoille
(1-4 huoneistoa), vakituisille asuinhuoneistoille (5 huoneistoa tai enemmän) ja vapaa-ajan asunnoille.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Tyhjennysmaksujen kuljetusosassa esitetään siirryttäväksi kuntakohtaisesta hinnasta koko toiminta-alueen yhteiseen kuljetusosaan. Muutoksen tavoitteena on varautua uuden jätelain tuomiin muutoksiin jätekuljetusten kilpailutuksessa, vähentää jätekuljetusten kokonaispäästöjä, yksinkertaistaa hinnoittelua sekä taata tasapuoliset ja tasalaatuiset palvelut koko toiminta-alueella. Jätelain uusina vaatimuksina on tullut mm. urakoiden jakamiseen liittyviä vaatimuksia, joiden vuoksi kilpailutuksia tullaan joka tapauksessa jatkossa tarkastelemaan yli kuntarajojen mahdollisimman tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ja eri kokoisten urakoiden mahdollistamisen näkökulmasta. Kiertokapulan näkemyksen mukaan, muodostamalla urakka-alueet jatkossa yli kuntarajojen, päästään kokonaiskustannusten ja ympäristönäkökohtien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Tyhjennysmaksujen käsittelyosassa on huomioitu, että osa aikaisemmin jätemaksuilla katetuista kuluista siirtyy perusmaksulla katettaviksi. Tämän vuoksi kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tonnihinta yhdyskuntajätteelle laskee Kiertokapula Oy:n alueella n. 20 %. Vuonna 2021 jätetyhjennys käsittelyosaan sisältynyt investointiosa, 0,40 €/tyhjennys alv 0 %, poistuu, koska muovin erilliskeräyksen alkamisen ja kierrätyksen lisääntymisen ansiosta kerättävän yhdyskuntajätteen ominaispaino on noussut. Jäteastioiden täyttöasteen arviointiin käytettyä keskimääräistä painoa on päivitetty, 64 kg/m3 -> 68 kg/m3, eli siltä osin jäteastian tyhjennysmaksu nousee n. 6%.

Muutokset Tuusulan kunnan osalta

Jäteastioihin esitetty perusmaksu on esitetty siten, että vakituiset asuinhuoneistot, joissa on viisi huoneistoa tai enemmän, maksavat perusmaksua 21,60 €/vuosi, alle viisi asuinhuoneistoa käsittävät kiinteistöt maksavat 31,20 €/vuosi, eli 44 % enemmän, ja vapaa-ajan asunnot 15,60 €/vuosi, eli 28 % vähemmän kuin em. suuremmat asuinhuoneistot.

Esitetyn jätemaksun kuljetusosuuden muuttuessa tasataksaksi, on sen vaikutus Tuusulan kunnan taksoihin n. 48 % kuljetusosuutta nostava.

Jätteenkäsittelymaksuun tulee taksan rakenteen kautta muutos, kun osa käsittelymaksulla katetuista toiminnoista katetaan jatkossa perusmaksulla. Sen seurauksena jätteiden käsittelymaksut laskevat tarkastelussa olevien astioiden osalta keskimäärin 25 %.

Perusmaksun lisäksi Tuusulassa eniten käytettyjen jäteastioiden taksat muuttuvat seuraavasti:

 • 140 l astian verollinen tyhjennyshinta nousee 4,74 €-> 5,10 € (+8 %)
 • 240 l astian verollinen tyhjennyshinta nousee 6,12 €-> 6,29 € (+3 %)
 • 660 l astian verollinen tyhjennyshinta laskee 11,93 €-> 11,31 € (-5 %)


Kikäli muutos lasketaan vuositasolla keskimääräisellä tyhjennystiheydellä (tyhjennys joka toinen viikko,) sekä lisätään perusmaksuvaikutus taksaan, niin tuusulalaisten jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuvat  vuositasolla seuraavasti:

 • 140 l astian verollinen vuosikustannus nousee 123,16 €/vuosi-> 163,80 € (+33 %)
 • 240 l astian verollinen vuosikustannus nousee 159,27 €/vuosi-> 194,74 € (+22 %)
 • 660 l astian verollinen vuosikustannus nousee 310,15 €/vuosi-> 315,66 € (+2 %)


Pientalovaltaisessa Tuusulassa, jossa on pääosin 140 l ja 240 l jäteastioita, korotettiin vuoden 2021 alussa voimaan tulleessa taksassa juuri näitä pienien astiakokojen jätetaksoja keskimäärin 25 % ja nyt esitetään vielä suurempaa (27,5 %) korotusta.

Perustaksan muutosten perusteina on mainittu pientalojen käyttämät pienjäteasemapalvelut jne. Nissä on unohdettu Tuusulan kaltaisten pientaloalueiden ikäihmiset, jotka eivät pienjäteasemien palveluita käytä, vaan joutuvat lähinnä maksajan rooliin jokaisessa taksamuutoksessa.

Muita havaintoja

Tuusulan kunta toteaa, kuten jo aiemmin vuoden 2019 lausunnossaan, että lausuntopyynnölle varattu aikataulu on asian laatuun nähden liian lyhyt.

Edelleen olisi hyvä selkeyttää, onko kyseessä JÄTETAKSA vai JÄTEMAKSUTAKSA, kun lausuntoa pyydetään jätemaksutaksasta ja taksassa puhutaan jätetaksasta.

Taksan korotuksia on perusteltu tyhjennysmäärien vähenemisellä, mikä on ympäristön kannalta tavoiteltava asia. Esityksen mukaan kaikkein vähiten jätettä tuottaville kotitalouksille tulee kuitenkin suurimmat korotukset, kuten on tulossa myös tulevan jätehuollon perusmaksunkin myötä. Nämä esitykset koskevat eniten pientalovaltaisia kuntia, kuten Tuusulaa.

Jätelautakunta on 12.3.2020 § 15 päättänyt jättää kotitalouksilta tulevan käsitellyn puun maksuttomaksi palveluksi ja jätehuollon perusmaksua on perusteltu lisääntyvien maksutta otettavien jätejakeiden mm. käsitelty puu, vastaanotolla.

Palvelutason muutoksia koskevat investoinnit tulee kattaa 2022 käyttöön otettavalla perusmaksulla tai vaihtoehtoisesti jätteen tuottoon perustuvalla kaatopakkamaksulla.

Mikäli taksaesityksellä on tarkoitus rahoittaa perusmaksulla jatkossa katettavaa uutta palvelutasoa, niin myös perusmaksuissa esitetyt perusteet pitäisi toteuttaa.

Taksaesityksessä hinnankorotuksia perustellaan osittain palveluilla, joita on käytetty jätehuollon perusmaksun perusteluissa. Siitä syystä jätetaksasta ja jätehuollon perusmaksunsuuruudesta tulee päättää saman aikaisesti, jotta kokonaisuuskuva palveluista ja niiden kustannuksista pysyy hallittavissa.


Kunnanhallituksen lausunto

 • Tuusulan kunnanhallitus vastustaa taksaesityksessä olevia muutoksia esitetyssä muodossa. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan taksan muutokset johtavat vähän jätettä tuottavien pientalonomistajien ja -asukkaiden kustannusten nousuun ja alentavat suhteellisesti paljon jätettä tuottavien kustannuksia. Taksan korotukset ovat ristiriidassa sen yleisen tavoitteen kanssa, että vähennetään jätteen tuottamista ja edistetään kierrätystä.
 • Kunnanhallitus vastustaa vuonna 2022 käyttöönotettavaksi aiotun perusmaksun esitettyä porrastamista vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen osalta. Sen sijaan perusmaksun tulee olla huoneistokohtainen tai perustua käytettävään jäteastiakokoon.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi ehdotuksen Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta 2022
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle toimitettavaksi 
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jätelautakunta Kolmenkierto, kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.