Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset:

15.08.2020 § 17 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Riihikallion nuorisotalo Kertsi, sosionomi (AMK) Giovanna Rautiainen

15.08.2020 § 18 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Riihikallion nuorisotalo Kertsi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Neea Grundström

15.08.2020 § 19 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Riihikallion nuorisotalo Kertsi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Joni Siik

15.08.2020 § 20 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020- 6.6.2021, Hyrylän alueen nuorisotyö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Claudia Sulosaari

15.08.2020 § 21 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Hyrylän alueen nuorisotyö, yhteisöpedagogi (AMK) Vappu Takala

15.08.2020 § 22 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Jokelan nuorisotalo Monari, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Christian Rajala

15.08.2020 § 23 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-6.6.2021, Jokelan nuorisotalo Monari, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Aino Holmberg

15.08.2020 § 24 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Jokelan nuorisotalo Monari, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Ilari Väisänen, 

15.08.2020 § 25 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Riihikallion nuorisotalo Kertsi, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jarmo Remes

15.08.2020 § 26 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, nuorisotalo Lahelan terttu, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lilla Ilola

15.08.2020 § 27 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, nuorisotalo Lahelan terttu, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Roope Lahdenperä

15.08.2020 § 28 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-16.6.2021, Lahelan tertun nuorisotalo, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Miikka Valkama

15.08.2020 § 29 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.9.2020-6.6.2021, Kellokosken nuorisotalo Nuorkka, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Roope Laine

15.08.2020 § 30 Nuoriso-ohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta 1.9.2020-16.6.2021, Kellokosken nuorisotila Nuorkka, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Maija Hermas

21.08.2020 § 31 Kiinteistötraktorin hankinta, vapaa-aikapalvelut, Wihuri Oy Teknisen kaupan tarjoama kiinteistötraktori hankintahintaan 44 490, 00€ (alv 0%). Hinnassa on huomioituna vaihdossa annettavan traktorin hyvityshinta 10 000€.

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset:

14.08.2020 § 52 Siivoojan tehtävään valinta 17.8.2020 alkaen toistaiseksi, kulttuuri- ja museopalvelut, Sari Autio

17.08.2020 § 53 Matalan kynnyksen toiminnan avustus, Fleimio design-art-work. Avustussumma 1600 euroa nykytaiteen näyttelyn ja tapahtuman järjestämiseen Tuusulassa syyskuussa 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.