Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Arviointikertomus 2019, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys

TUUDno-2020-29

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan suositukset kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

- Vahvistetaan edelleen Tuusulan imagoa kulttuurikuntana. Samalla, kun rakennetaan uutta, vaalitaan myös arvokasta kulttuuriperintöä. Näin kunta nähdään elävänä ja monipuolisena paikkana asua ja elää.

- Henkilöstö on sitoutunut kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja tekee laadukasta työtä Tuusulan koululaisten kanssa. Pidetään ihmisistä huolta siten, että museo- ja kulttuurialan asiantuntijamme viihtyvät hyvin Tuusulassa. Heidän tekemistään arvostamalla myös kasvatussuunnitelmat toteutuvat.

- Koulunuorisotyön mallia tulee myös jatkossa kehittää oppilaiden kanssa.

- Tulevien investointien lähtökohtina tulee olla mm. kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys:

Kulltturi- ja vapaa-ajanlautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja tarkoista huomioista.

Kulttuurin palvelualue:

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja samalla käynnistettiin toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinta. Kulttuurikasvatussuunnitelmilla on vahva rooli Tuusulalaisen identiteetin vahvistamisesta. Yhdymme tarkastuslautakunnan suositukseen, että kulttuurikasvatussuunnitelmien merkitys on tärkeä. Kulttuuripalveluiden laadun kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kiinnitämme huomiota henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kirjastopalveluiden käyttö on yhä lisääntynyt ja kirjastoissa on järjestetty paljon tapahtumia. Kirjastojen toimintaympäristöjä on saatu kehitettyä ja olemme siitä kiitollisia.

 

Vapaa-ajan palvelualue:

Koulunuorisotyön kehittäminen on edelleen keskeistä. Nuorten hyvinvoinnista tulee huolehtia moniammatillisesti.

Liikuntapalveluita kehitetään koko ajan ja keskeisenä teemana on terveysliikunta. Liikuntapaikkojen tulee palvella erilaisia liikkujia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.