Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Talousarvio 2018, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2017-535

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita ja kuntastrategian periaatteita noudattaen. Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä. 

Koko kasvatus- ja sivistystoimen menojen kasvu on 3,0 % (ulkoiset menot 2,0 milj. euroa ja sisäiset menot 0,5 milj. euroa, yht. 2,5 milj. euroa) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden osalta tuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla myös vuonna 2018. Toimintakulut ovat talousarviossa n. 111.000 euroa pienemmät vuoden 2017 talousarvioon verrattuna.

Lautakunnan alaisen toiminnan asiakkailta perittävien maksujen perusteet sekä taksat ja maksut tuodaan erikseen lautakuntakäsittelyyn. 

 

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tulosalueeseen kuuluvat kulttuurin, kirjaston ja museon tulosyksiköt.

Kuntalaisten kanssa tehtävää yhteistyöstä vahvistetaan perustamalla yleisötyön amanuenssin toimen 1.1.2018 alkaen. Kustannukset katetaan pääosin kustannuksia uudelleen kohdentamalla hallinnollisista tehtävistä ja opaspalveluista.

 

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen kuuluvat vapaa-aikapalvelut ja yhdistystoiminnan tuki, alueellinen nuorisotyö, liikunnanohjauspalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut sekä uimahallipalvelut. 

Vuodelle 2018 ei esitetä henkilöstölisäyksiä 

  

Investoinnit 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointiesitys (sisältää myös teknisen lautakunnan rakennushankkeet) on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

– hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion v. 2018, taloussuunnitelman 

vv. 2018 – 2022 sekä investointiohjelman vv. 2018 – 2022 ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

– esittää, että perustetaan yleisötyön amanuenssin tehtävä 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta pyytää viranhaltijoita selvittämään kokoelmakeskuksen hanketta siten, että hanke on mahdollista liittää pormestarin talousarvioesitykseen.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.