Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Osavuosikatsaus II 2017, kulttuuri- ja vapaaikalautakunta

TUUDno-2017-699

Perustelut

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuulta ovat liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintavuosi on ollut vilkas Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Toimintamenot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti vaikka kävijä- ja tapahtumamäärät ovat kasvaneet. Toimintatuotot eivät kuitenkaan ole kasvaneet vastaavassa määrin. Juhlavuonna on järjestetty paljon maksuttomia tilaisuuksia ja museokortin saama suosio pienentää tulokertymää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.