Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Liittyminen KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan "Kirjaston kirjat ja av-materiaalit" -puitesopimukseen

TUUDno-2017-846

Valmistelija

  • Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta kilpailutti yhdessä muiden Kirkes-kirjastokimppaan kuuluvien kuntien (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä) kanssa kirjastojen kirjojen ja äänikirjojen hankinnan vuonna 2015. Kilpailutuksen tuloksena kunnat valitsivat puitesopimuksen toimittajiksi BTJ Finland Oy:n, Booky.fi Oy:n ja Kirjavälitys Oy:n. Sopimus tehtiin kahdeksi vuodeksi ja se päättyy 30.11.2017. Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen.

KuntaPro Oy on kilpailuttanut ja tehnyt yhteishankintasopimuksen kirjaston kirjoista ja av-materiaaleista. Kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajaksi valittiin Kirjavälitys Oy. Sopimuskausi on alkanut 1.10.2015 ja on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Muut Kirkes-kunnat ovat päättäneet tai tulevat päättämään etteivät käytä optiovuosia vaan siirtyvät Kuntapro Oy:n kilpailuttamaan sopimukseen Kirjavälitys Oy:n kanssa. Tuusulan kannalta Kuntapro:n sopimuksen on arvoitu tulevan hieman edullisemmaksi kuin nykyisen sopimuksen, joten myös Tuusulan kannattaa liittyä Kuntapro Oy:n kilpailuttamaan sopimukseen Kirjavälitys Oy:n kanssa.

Hankinnan arvioitu vuosittainen arvo on 150 000 euroa (alv 0 %).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- että Tuusulan kunta liittyy KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan "Kirjaston kirjat ja av-materiaalit" -puitesopimukseen 1.12.2017 alkaen

- valtuuttaa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sitoutumisesta yhteishankintaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181