Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Arviointikertomus 2020, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys

TUUDno-2021-508

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, vt. kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 31.5.2021 § 57 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
 

Tarkastuslautakunnan suositukset:

- Verkkotilaisuuksien kehittämistä ja järjestämistä kannattaa jatkaa pandemian jälkeenkin.

- Yhteistyö eri toimijoiden ja naapurikuntien kanssa lisää mahdollisuuksia laadukkaiden kulttuuripalveluiden tuottamiseen.

- Henkilöstön hyvinvointi on koko toiminnan perusta.

- Myös tulevaisuudessa täytyy panostaa ja kehittää nuorten kanssa tapahtuvaa toimintaa myös vapaa-ajalla.

- Pidetään jatkossakin huolta erilaisten ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta, jotta Tuusulan vetovoima lisääntyy.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys:

Kulltturi- ja vapaa-ajanlautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja tarkoista huomioista. Huomionne kohdentuivat koronapandemian hoitamiseen ja palveluiden järjestämiseen poikkeusaikoina. Olemme samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa, että henkilöstömme on hyvin osaavaa ja on joustanut työtehtävissä poikkeusoloissa toimittaessa. Osa on ollut sijoitettuna myös erilaisiin työtehtäviin. Henkilöstön hyvinvoinnista tulee huolehtia ja tähän panostetaan koko toimialueella. Palveluita on järjestetty digitaalisina ja olemme voineet tarjota ohjelmaa verkossa.  


Kulttuurin palvelualue

Kulttuuripalveluissa on otettu iso digiloikka koronapandemian aikana. Useita näyttelyitä ja tapahtumia on järjestetty ja järjestetään edelleen virtuaalisesti. Yhteistyötä on kehitetty erityisesti Keravan ja Järvenpään kanssa ja yhteistyölle luotiin selvät tavoitteet kehittämissuunnitelmassa. Tämä suunnitelma on lähtenyt toteutumaan loppuvuodesta 2020 ja edelleen vuonna 2021.  


Vapaa-ajan palvelualue

Tarkastuslautakunta suosittaa nuorten kanssa tapahtuvan toiminnan panostamiseen ja kehittämiseen jatkossakin. Myös liikuntapaikkojen kunnossapitoon tulee edelleen panostaa.   

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut -yksikön painopisteitä tulevalle valtuustokaudelle ovat nuorisotyössä nuorten parissa työskentelevän henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen panostaminen, nuorten osallisuus ja kohtaaminen sekä toimintatilojen kehittäminen. Yhteistyöverkostojen avulla nuorisotyön vaikuttavuus paranee mm. kouluympäristössä. 

Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon tulee kiinnittää suunnitelmallisesti huomiota myös tulevalla valtuustokaudella. Uusien ja houkuttelevien liikunta- ja harrastuspaikkojen suunnittelu ja rakentaminen on tärkeää ja vähintään yhtä tärkeää on huolehtia jo nyt melko mittavan liikuntapaikkaverkoston siisteydestä, hoidosta ja turvallisuudesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.