Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Rykmentinpuiston taideohjelman päivittäminen

TUUDno-2017-798

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston taideohjelman kokouksessaan 13.3.2017 § 30. Kunnanhallitus asetti Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmän 18.9.2017 § 404 ja se on toiminut vuoden 2018 alusta. Työryhmän tehtävinä ovat olleet

• tehdä taiteilijavalinnat ja päättää hankkeiden aikataulusta ja eri kohteisiin suuntautuvien varojen määrästä ja käytöstä

• taiteilijoiden valintatapojen määritteleminen ja mahdollisten tapahtumien ja workshop-työskentelyn suunnitteleminen

• toteuttaa taideohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä ja tehdä esityksiä sen mahdollisesta päivityksestä

• päättää koordinaattorin palkkauksesta, hyväksyä taiteilijoiden luonnokset ja toimia sopimuskumppanina taiteilijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa

• Lisäksi ohjausryhmän tulee esittää ohjelman toteuttamisesta ja kertyneiden varojen käytöstä kunnanhallitukselle vuosittain seurantaraportti.

 

Taiteen hankintoja on ohjannut Rykmentinpuiston taideohjelma. Rykmentinpuiston taideohjelma on päivitetty vastaamaan Rykmentinpuiston rakentamista ja vaihtuneita olosuhteita. Muuttuneita ovat rakentamisaikataulu, baanan linjaus Hyrylän keskustan päässä ja portaikon suunnitelma. Kaikki nämä vaikuttavat taideohjelman toteuttamiseen ja taidekilpailujen järjestämiseen. Myös tarjolla olevien (kokoelma)teosten määrä ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen suunnittelussa on muuttunut. Päivitetty Rykmentinpuiston taideohjelma on käytettävissä baanan taideohjelman kilpailun järjestämisen pohjaksi, joka julkistetaan syyskuussa. Kilpailu on kansainvälinen, joten taideohjelma käännetään myös englanniksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

- päättää osaltaan hyväksyä päivitetyn Rykmentinpuiston taideohjelman

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- hyväksyä päivitetyn Rykmentinpuiston taideohjelman.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181