Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Museovisio-apurahan hakeminen

TUUDno-2019-1627

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistumistyöhönsä. Tuusulan museo yhdessä Ilmatorjuntamuseon kanssa sai ensimmäisessä vaiheessa apurahan suunnitelman tekemiseksi Hyökkälän alueelle suunniteltuun Museopuistoon. Suunnitelma tuo yhteen Klaavolan talomuseon ja Ilmatorjuntamuseon toiminnan ja yhdistää alueet yhtenäiseksi Museopuistoksi.

Apurahan toinen osa on haettavana 31.8.2019 mennessä. Apurahaa myönnetään valituille hankkeille jopa 500 000 euroa. Tuusulan museo ja Ilmatorjuntamuseo hakevat rahoituksen toista osaa. Hakemukseen on liitettävä hakijoiden taustayhteisöjen sitoutumispäätökset.

Hanke kattaa vuodet 2020-2023 ja sen tavoitteena on rakentaa Hyrylän kyläkampus, jonka toimintamenetelmänä on museopedagoginen toiminta. Apurahaa käytetään museopedagogiseen kehittämistyöhön, näyttelyjen kehittämiseen ja rakentamiseen sekä projektin palkkakustannuksiin. Kunnan omarahoitusosuus painottuu kiinteistö- ja talotekniikkaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää sitoutua Museopuisto-hankkeen tukemiseen ja toteuttamiseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181