Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Valmistelija

 • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10.2019. Lisäksi valtuusto pyytää selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset kulttuuripalveluiden palvelualueeseen liittyen:

 • Kulttuuripalvelut ovat tulleet kuntalaisten lähelle.
 • Jokaisella on mahdollisuus tutustua kulttuurihistoriaan, taiteeseen ja kirjallisuuteen.
 • Paljon on tarjolla erilaisia kulttuuritapahtumia. Yleisötyö on kasvanut kirjastoissa ja museoissa.
   

Tarkastuslautakunta suosittaa:

 • Jatketaan arvokasta työtä lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa. Luodaan heille hyvät muistot ja arvostus kotikunnan kulttuuriaarteita kohtaan.
 • Pidetään huolta vanhoista rakennuksista ja puutarhoista, kuten on jo käynnistetty työtä Halosenniemessä.
 • Suunnitellaan toimintaa siten, että museot ja muut kohteet ovat helposti matkailijoiden saavutettavissa
   

Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen liittyen:

 • Vapaa-ajanlautakunnan työskentely on ollut laadukasta ja kaikenikäiset huomioon ottavaa yli kuntarajojen tämän toimintakauden aikana.
 • Asiakastyytyväisyyskyselyissä korostui tyytyväisyys vapaa-ajan palveluiden monipuoliseen saatavuuteen.
   

Tarkastuslautakunta suosittaa:

 • Vapaa-ajanlautakunnan toiminnan tulee olla myös jatkossa hyvinvointiin ja liikuntaan kannustavaa. 
 • Nuorten palveluiden kasvava suosio tulee huomioida ja niiden saatavuutta tulee jatkossa lisätä.
   

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden selvitykset:

Kiitämme arviointilautakuntaa hyvistä havainnoista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kulttuurin tapahtumia on tehty ja markkinoitu yhdessä sekä vapaa-aikapalveluiden että kirjastopalveluiden kanssa ja tämä on tuonut ne paremmin saavutettaviksi. Yhteistyötä kehitetään edelleen. Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatustyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2018 ja se otetaan käyttöön toimintakauden 2019-2020 alussa. Samalla kulttuurikasvatussuunnitelman luominen toisen asteen opiskelijoille jatkuu. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat vahvan kulttuuriperinnön ja kosketuksia paikkakunnan historiaan ja arvoihin. Lautakunta näkee tärkeänä sekä Halosenniemen että kaikkien museokohteidemme kehittämisen ja rakennusten laadukkaan kunnossapidon. Halosenniemen kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuodesta ja rakennusta sekä sitä ympäröiviä alueita kuten pysäköintiä on kehitettävä, Kunnan tavoitteena on nostaa Tuusulan imagoa kulttuurikuntana. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta tuovat kunnalle positiivista näkyvyyttä ja vahvistavat myönteistä kuvaa Tuusulasta. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että merkittäviä vaikutuksia saadaan kohtuullisella taloudellisella panostuksella. 

Vapaa-aikapalvelut on yhdessä opetustoimen kanssa ollut laatimassa moniammatillista koulunuorisotyön toimintamallia, jota otetaan parhaillaan käyttöön. Lautakunta näkee hyvänä, että nuorisotyön henkilöstöresurssia tarkastellaan seuraavien talousarviokausien aikana ja yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä vakituista henkilökuntaa nuorisotaloissa ja toiminnoissa. Lautakunta toteaa, että vapaa-aikapalvelut valmistelee terveysliikuntaohjelmaa yhdessä muiden toimialueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Myös yksilöneuvontaa ja terveysviestintää kuntalaisille lisätään. Ulko- ja luontoliikunnan sekä Tuusulanjärven ympäristön kehittäminen kuntalaisten ja matkailijoiden tarpeisiin jatkuu myös tulevaisuudessa. Nämä toimet lisäävät osaltaan monipuolisia liikkumista ja terveyttä edistäviä palveluita. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.