Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Rykmentinpuiston taideohjelma, edustajan nimeäminen taiteen ohjausryhmään

TUUDno-2017-798

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Koskenranta, vt. kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, jaana.koskenranta@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi 13.3.2017 Rykmentinpuiston taideohjelman. Taideohjelman koordinoinnista vastaa hyväksytyn taideohjelman mukaisesti taiteen ohjausryhmä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.9.2017 perustaa Rykmentinpuiston taideohjelman mukaisen taiteen ohjausryhmän ja nimetä siihen jäseniksi taidemuseon intendentin (pj), elinkeinopäällikön, kunnanpuutarhurin, Rykmentinpuiston infran projektipäällikön, asemakaava-arkkitehdin sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nimeämät kolme edustajaa sekä Aune Laaksosen säätiön nimeämän edustajan, joka kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

Ohjausryhmän tehtävänä on

  • tehdä taiteilijavalinnat ja päättää hankkeiden aikataulusta ja eri kohteisiin suuntautuvien varojen määrästä ja käytöstä
  • taiteilijoiden valintatapojen määritteleminen ja mahdollisten tapahtumien ja workshop-työskentelyn suunnitteleminen
  • toteuttaa taideohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä ja tehdä esityksiä sen mahdollisesta päivityksestä
  • päättää koordinaattorin palkkauksesta, hyväksyä taiteilijoiden luonnokset ja toimia sopimuskumppanina taiteilijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa
  • Lisäksi ohjausryhmän tulee esittää ohjelman toteuttamisesta ja kertyneiden varojen käytöstä kunnanhallitukselle vuosittain seurantaraportti.       

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Wäre, kehittämis- ja hallintopäällikkö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nimetä keskuudestaan kolme (3) edustajaa Rykmentinpuiston taideohjelman mukaisen taiteen ohjausryhmään.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti valita työryhmään Jukka Klintin, Markus Meckelborgin ja Margit Väkipartan.

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nimesi kokouksessaan 26.10.2017 § 19 keskuudestaan kolme (3) edustajaa Rykmentinpuiston taideohjelman mukaisen taiteen ohjausryhmään Jukka Klintin, Markus Meckelborgin ja Margit Väkipartan.

Margit Väkiparta on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan ohjausryhmän kokouksiin, joten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee hänen tilalleen edustajan Rykmentinpuiston taideohjelman taiteen ohjausryhmään.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nimetä keskuudestaan edustajan Rykmentinpuiston taideohjelman mukaiseen taiteen ohjausryhmään Margit Väkipartan tilalle.

 

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti nimetä keskuudestaan edustajaksi Rykmentinpuiston taideohjelman mukaiseen taiteen ohjausryhmään jäsen Pirjo Lehtosen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.