Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, lausunto

TUUDno-2020-397

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Asiaselostus

Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -​joen ranta-​alueiden virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-​2021) tärkeä tavoite. Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti myös Tuusulanjärven ja lähialueiden virkistys-​ ja matkailureittien tarveselvityksen. Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille,​ jatkuville,​ palveluja sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita koskeva. Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on vahvassa kasvussa.  Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita,​ parempaa joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja. 

Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö,​ joka johtaa vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon,​ maisemiin,​ kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittujen kaavojen,​ virkistyskäyttösuunnitelmien,​ selvitysten sekä puistosuunnitelmien aineistoja.

Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistyskohteet (luonto,​ maisema,​ kulttuuri,​ liikunta,​ palvelut). Lisäksi esitetään virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten,​ kuten luonto-​,​ maisema-​ ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja,​ kuten esimerkiksi karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista,​ pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä. 

Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi reittitarkastelua,​ jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun,​ pyöräilyn,​ ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan maanomistukselliset kysymykset.  

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä,​ erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti lintukosteikkoja,​ reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös Rantatien alustava kehittämissuunnitelma. 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Suunnitelmassa osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella.

Kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet osoitetaan hyvinkin pitkälle aikavälille. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ja resursoida sekä aikatauluttaa hankkeet, kilometri kerrallaan. On tärkeää lähteä edistämään määrätietoisesti hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta  hyvät edellytykset toteutua.  Saavutettavuus läheltä ja kaukaa tulee olla sujuvaa.  Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on helppo tulla. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä, mikä on osoittautunut jo nykyisten luonto- ja virkistyskohteiden rakentamisessa erittäin tärkeäksi seikaksi. 

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, käyttäjäryhmiä ja liikkujien vaihtuvia tarpeita reittien näkökulmasta. Käytön ohjaus ja opastus on ensiarvoisen tärkeää, liikkumisen tavat ja muodot monipuolistuvat koko ajan. Suunnitelmassa tulee huomioida palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.  Luonnon, virkistyksen ja kulttuurin Tuusulanjärvi sekä alueen kehittämistarpeet on koottu hyvin yhteen raportissa. 

On tärkeää, että järven kehittämistä tehdään kuntayhteistyönä. On tavoiteltava yhteistä tavoitetasoa kuntien erityispiirteitä korostaen. Tuusulanjärven hoidon laatu kaikkinensa tulee olla korkea, visuaalista ja yhtenäistä ilmettä korostaen. Alueella tuotetaan korkealaatuisia matkailun palveluita, joita tuetaan edellä mainituilla asioilla. Kuntayhteistyö, matkailun tarpeiden huomioiminen ja tukeminen on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti lisätä seuraavan jäsen Meckeiborgin esittämän ja jäsen Yltävän kannattaman täydennyksen lausuntoon:

Kulttuuri- ja  vapaa-aikalautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.

Muilta osin lautakunta hyväksyi annetun lausunnon.

 

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta alla olevan lausunnon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Suunnitelmassa osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella.

Kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet osoitetaan hyvinkin pitkälle aikavälille. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ja resursoida sekä aikatauluttaa hankkeet, kilometri kerrallaan. On tärkeää lähteä edistämään määrätietoisesti hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta  hyvät edellytykset toteutua.  Saavutettavuus läheltä ja kaukaa tulee olla sujuvaa.  Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on helppo tulla. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä, mikä on osoittautunut jo nykyisten luonto- ja virkistyskohteiden rakentamisessa erittäin tärkeäksi seikaksi. 

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, käyttäjäryhmiä ja liikkujien vaihtuvia tarpeita reittien näkökulmasta. Käytön ohjaus ja opastus on ensiarvoisen tärkeää, liikkumisen tavat ja muodot monipuolistuvat koko ajan. Suunnitelmassa tulee huomioida palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.  Luonnon, virkistyksen ja kulttuurin Tuusulanjärvi sekä alueen kehittämistarpeet on koottu hyvin yhteen raportissa. 

On tärkeää, että järven kehittämistä tehdään kuntayhteistyönä. On tavoiteltava yhteistä tavoitetasoa kuntien erityispiirteitä korostaen. Tuusulanjärven hoidon laatu kaikkinensa tulee olla korkea, visuaalista ja yhtenäistä ilmettä korostaen. Alueella tuotetaan korkealaatuisia matkailun palveluita, joita tuetaan edellä mainituilla asioilla. Kuntayhteistyö, matkailun tarpeiden huomioiminen ja tukeminen on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.

Kulttuuri- ja  vapaa-aikalautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.