Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.-31.3.2021

TUUDno-2021-891

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 6 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan  alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.  

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 27,2 %, 2,0 milj. euroa (v2020: 23,8 %, 1,8 milj. euroa).  

Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen neljännesvuosiraportoinnissa hankerahoitus on jaksotettu. Ennusteessa on huomioitu, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen kertymä on ensimmäisenä vuosineljänneksenä n. 280 tuhatta euroa talousarvioita pienempi uimahallin ja liikuntapaikkojen sekä museoiden sulusta johtuen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

  • merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.