Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 20.1.2022

§ 6 Anttilan tilakeskuksen asemakaava nro 3524, lausunto

TUUDno-2019-103

Valmistelija

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kuntakehityslautakunta on 10.11.2021 § 95 päättänyt asettaa Anttilan tilakeskuksen asemakaavaluonnoksen, kaava nro 3524 MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Kaavaluonnos on nähtävillä 5.1.-7.2.2022 välisenä aikana.

Tuusulan kunta/kaavoitus on 31.12.2021 pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa ko. asemakaavalunnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.2.2022 klo 16.00.


Asiaselostus

Anttilan tilakeskuksen alue on yksi kaavoituksen kärkihankkeista. Alueen asemakaavoituksen tueksi päätettiin järjestää arkkitehtuurikilpailu, jolla voidaan kerätä ideoita alueen uudesta toiminnasta, ei vain asumisesta sekä herättää keskustelua uudenlaisista maankäyttömahdollisuuksista. Kilpailu järjestettiin osallistumalla kansainväliseen Europan 15 kilpailuun, jolloin ideoita voitiin saada mahdollisimman laajalti. Kilpailu käytiin vuosina 2018-2019.

Kilpailujärjestelmä on Europan Europen organisoima ja osallistuminen maksoi kunnalle kaikkiaan noin 120 000 euroa. Kilpailutulosten lisäksi Europan-kilpailun etu oli erityisesti kunnalle kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituminen sekä tiedon saanti muiden eurooppalaisten kaupunkien ja kuntien vastaavien tilanteiden ratkaisuista. Yleisen keskustelun herättämistä ja kohteen näkyvyyden edistämistä on pidetty Anttilan tilakeskuksen suunnittelussa tärkeänä.

Europan kilpailun organisaation on perustettu 1980-luvulla. Kilpailuja on järjestetty noin kahden vuoden syklillä. Kilpailu on tarkoitettu alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille. Tuomaristoon valitaan ammattilaisjäsenet kansainvälisesti. Europan 15 teeman osa ”maaseutumaisten alueiden eheyttäminen ja uusien tuotantomuotojen hyödyntäminen” oli erityisesti Tuusulalle ja Anttilan tilakeskukselle osuva. Lisäksi teeman osa ”rakennusten uusiokäyttö, upcycling” oli Anttilan tilakeskuksen suunnittelun ytimessä.

Europan kilpailun valmistelu aloitettiin syksyn 2018 aikana. Syksyllä 2019 tuomaristo kokoontui yhdessä maakohtaisesti kolmeen kertaan. Voittaja valittiin ja julkistettiin joulukuussa 2019.

Europan arkkitehtuurikilpailun perinteisiin kuuluu, että voittajatyö- ja/tai palkintosijoille tulleilta suunnitteluryhmiltä tilataan konsulttityötä. Näin toimittiin myös Tuusulassa.

Arkkitehtuurikilpailun voittajaksi nousi portugalilaisen suunnittelutyöryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, tekijöinä Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT). Avustajana toimi Carolina Gil Ribeiro (PT).

10.2.2020 § 5 tehdyn konsulttityötilauksen tavoitteissa todetaan, että mm. ”Anttila Farm Incubator” -voittajatyötä ja sen kehittämistä kohti asemakaavaluonnosta työstetään voittajatiimin, kuntalaisten ja kunnan edustajien kanssa kolmessa kevään aikana pidettävässä työpajassa. Korona-epidemiasta johtuvien viranomaisohjeiden mukaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi kaikkia työpajoja ei ole voitu pitää. Tästä syystä asemakaavaa on työstetty luonnosvaiheeseen yhdessä konsulttien ja kunnan edustajien kanssa.  Alueen suunnittelussa on pidetty tärkeänä, jopa Europan 15 arkkitehtuurikilpailuun lähtemisen yhtenä merkittävänä tavoitteena, yleisen keskustelun herättäminen ja kohteen näkyvyyden edistäminen. Näistä syistä on tärkeää, että nyt laadittu asemakaavaluonnos ilman merkittäviä muutoksia alkuperäiseen voittajatyökonseptiin, asetetaan julkisesti nähtäville. Tällä tavoin sekä esittelemme voittajatyötä, voittajatyöstä konsulttien kanssa työstettyä asemakaavaluonnosta että saamme asemakaavaluonnoksesta lausuntoja ja mielipiteitä.


Nyt nähtäville asetettavaa asemakaavaluonnosta on aikaisemmasta (KKL 16.6.2021, §52)  muutettu seuraavasti:

  • Asuinkerrostalojen kerroslukua on laskettu.
  • Piknikpaikalta lähtevän kevyen liikenteen reitin linjausta kohti Hyrylää on muutettu.


Muutokset näkyvät suunnitelmassa siten, että uutta asuinrakentamisen kerrosalaa on 15 683 m²:n sijasta 13 899 m², uutta palvelurakentamisen kerrosalaa on 3 485 m² ja toimitilakerrosalaa on 3 533 m². Asuinrakennusten korttelialueiden rakennustehokkuusluku vaihtelee  e=0,20 - e=0,84:n sijasta välillä e=0,20 - 0,65, palvelu- ja toimitilakortteleissa e=0,20 - e=0,56. Kerroskorkeudet vaihtelevat alueella I - Vu3/4:n sijasta I - IIIu3/4. Kaavaluonnoksen mahdollistama asukasmäärän lisäys on noin 180 asukasta.

Muita esitettyjä muutoksia tarkastellaan asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen muun palautteen yhteydessä.


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Anttilan tilakeskuksen alueen kaavaluonnoksessa on suunnitteilla alueelle monimuotoista asuinrakentamista. Alue sopii lapsiperheille, ja silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisten kevyenliikenteen väylien toteuttamiseen varhaiskasvatuksen yksiköihin, kouluihin ja ulkoilu- ja harrastuspaikkoihin. Turvallinen kulku on ulotettava Hyrylän keskustaan ja Lahelan alueelle, koska palveluverkon kehittyessä alueen yläkouluikäisten koulupaikka on joko keskustan tai Lahelan alueella. Myös sujuviin joukkoliikenneyhteyksiin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. 

Oppilasennusteiden perusteella alueen oppilaat mahtuvat tulevaisuudessa Paijalan kouluun vuosiluokilla 1-6 ja palveluverkon kehittyessä tuleviin Rykmentinpuiston kouluun tai Lahelan yhtenäiskouluun vuosiluokilla 7-9. Lähialueella toimii kolme yksityistä päiväkotia, joista vain yksi alueen välittömässä läheisyydessä. Asukasmäärän ja alle kouluikäisten lasten määrän kasvu voi tuoda tarvetta lisätä alueelle varhaiskasvatuspaikkoja. Varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan mahdollistaminen tulee huomioida rakennuskantaa ja tiloja suunniteltaessa. 

Suunnitelma tunnistaa alueen monivaiheisen historiallisen taustan ja sen merkityksen rakentuvan alueen identiteetille. Alue on osa Tuusulanjärven länsirannan maaseudun kulttuurimaisemaa peltoaukeineen ja rantametsikköineen. Sen merkittävimmät arvot syntyvät perinteisestä maalaismaisemasta rakennuksineen. Suunnitelmassa ehdotetaan suojeltavaksi alueen kolme merkityksellistä rakennusta - navetta, pehtorin talo ja Vanha Rannankoukku. 

Ennen vuotta 1928 rakennettu navetta on ryhmän tunnetuin rakennus, jossa suomalaisten navettojen luonne ja identiteetti on sekoitettu hollantilaisiin viitteisiin. Vanha Rannankoukku on alueen vanhaan ryhmäkylään kuuluneen tilan päärakennuksena kulttuurihistoriallisesti merkittävä. On hyvä, ettei sen julkisivuihin suositella tehtäväksi muutoksia.  

Säilytettäviin rakennuksiin tulee sijoittaa toimintoja, jotka palvelevat rakennusten säilymistä edelleenkin. Tuleva käyttö tulee kuitenkin määritellä rakennusten ehdoilla, jotta niiden rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.  

Alueen toteuttamisessa huomioidaan kaava-alueen muinaismuistoalue ja tehdään ennen rakentamista tarvittavat arkeologiset selvitykset mahdollisten muinaisjäännösten kartoittamiseksi ja konservoimiseksi. 

Aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huomioitava, että Tuusulanjärvi ja sen ranta-alueet ovat alueen ihmisille ja koko Keski-Uudellemaalle merkittävä virkistysalue. Paikkoja, joista helposti pääsee rantaan ja järvelle ei ole kovin paljoa, ja siksi jo suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon muun muassa virkistyskäytön aiheuttama paine sujuvalle ja turvalliselle liikenteelle ja parkkipaikoille. Mikäli alueelle sijoitetaan valtakunnallisesti kiinnostavia virkistystoimintoja isoille käyttäjämäärille, tulee kaavaan osoittaa tarvittavat alueet pysäköinnille. Asemakaavan suunnitelmakonsepti tuo paljon mahdollisuuksia alueen kehittymiselle.  Olemassa oleva ja todennäköisesti lisääntyvä virkistyskäyttö tukee alueen elinkeinoelämään, kiertotalouteen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita tuomalla alueelle potentiaalisia asiakkaita. Myös se on hyvä huomioida vahvasti suunnitteluvaiheessa.  

Asemakaavan vaikutukset luontoarvoihin todetaan vähäisiksi ja ne noudattelevat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mm. kevyen liikenteen saavutettavuuteen ja edistämiseen kannalta. Suunnittelualueelle ja -alueelta lähtevien polkujen ja väylien toteutus on tärkeä osa Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • antaa Anttilan tilakeskuksen asemakaavan luonnoksesta, kaava nro 3524, asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.