Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Maauimalan/ulkoaltaan rakentaminen Tuusulan uimahallin yhteyteen, aloite

TUUDno-2017-740

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Päivö Kuusisto esitti seuraavan Tuusulan sosialidemokraattinen valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulan uimahallin käyttäjämäärät ovat viime vuosina vakiintuneet tasolle 225 - 250.000 / vuosi. Uimahallin selvästi ennakkoarviota (170.000 käyntiä) suuremmasta käyttäjämäärästä johtuen joudutaan lähitulevaisuudessa selvittämään uimahallin ja sisäallastilojen laajentamista. Kaavallisessa tarkastelussa joudutaan tutkimaan nykyisen uimahallitontin laajentamista.

Samassa yhteydessä esitämme selvitettäväksi ulkoaltaan/maauimalan rakentamista uimahallin yhteyteen. Uimahallin suunnittelun yhteydessä myöhempi maauimalan rakentaminen huomioitiin mm. putkien sijoittelussa ja kulkyhteyksissä hallista.

Uimahalli on nykyisellään yksi tärkeimmistä Hyrylän vetovoimatekijöistä.

Surkeiden kesien lisäksi lähijärvien uimiskäyttöä haittaavat leväongelmat. Mahdolliset uimarantainvestoinnit on mitoitettava siten, etteivät ne estä suositun uimahallin kehittämistä."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Vapaa-aikapalveluiden vastaus aloitteeseen:

Maauimalan tai ulkoaltaan rakentamisella ja sisäaltaiden ja -tilojen muutoksilla on paljon erilaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Uimahallin laajentamisesta tulee tämän valtuustokauden aikana tehdä alustava tarveselvitys, jossa vaihtoehdot kustannuksineen ja myös terveysvaikutuksineen ovat kuvattu. Selvitykseen tulee sisällyttää myös alueellista tarkastelua ja lähikuntien uimahallipalveluiden kehittymistä ja suunnitelmia. Laajennus edellyttää kaavamuutosta.

Uimahalli on erittäin suosittu ja kaikille avoin liikuntapaikka ja Tuusulassa kuntalaiset ovat ottaneet hallin haltuunsa kiitettävällä tavalla. Monipuolisen vesiliikunnan suosio, aktiivinen yhdistystoiminta, ohjattujen ryhmien lisääntyminen ja uinninopetus pitävät huolen, että hiljaisia hetkiä hallilla on tällä hetkellä vähän. Rata- ja allasvuorojen käyttöaste on korkea ja palveluita yhteensovitetaan omaehtoisen ja ohjatun toiminnan välillä jatkuvasti. Tuusulan uimahallin käyntikerroista 80 % syntyy loka-huhtikuun aikana. Hallin kävijämäärien kasvu on arvioitu tilapäisesti putoavan Keravan uimahallin käyttöönoton jälkeen n. 20-25 %. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia asiakasviihtyvyyteen, sillä Keravan hallin käyttöönotto tasaa käyttäjiä alueen kolmeen uimahalliin. Kävijämäärät Tuusulassa palautuvat kuitenkin nykyiselleen lähivuosien aikana, koska palveluiden tarve erilaisille käyttäjäryhmille kasvaa ja edellytykset niiden toteuttamiselle paranevat.

Uimahalli sijoittuu valtuuston 8.5.2017 hyväksymän Rykmentinpuiston asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alueelle. Kaava on lainvoimainen. Tätä ennen laajemmalle alueelle laadittiin asemakaavaluonnos, molempien kaavojen havainnekuvissa on esitetty uimahallin laajennus ja ulkoallas. Lainvoimaisessa kaavassa kortteli ja laajennus ovat luonnokseen verrattuna pienempiä. Korttelialueen muutostarve tulee tutkia tarkasti myös maauimalan rakentamisen kannalta kun uimahallin laajentaminen tulee ajankohtaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Päivö Kuusiston/Tuusulan Sosialidemokraattien valtuustoryhmän aloitteeseen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Päivö Kuusiston/Tuusulan Sosialidemokraattien valtuustoryhmän esittämän aloitteen 4.9.2017 § 169 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.