Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien periaatteet ja hakuohjeet 1.1.2022 alkaen

TUUDno-2021-2460

Valmistelija

 • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan sivistyksen toimialue on päivittänyt kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita tuottavien yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöitä koskevien avustuksien jakoperusteet ja hakuohjeet. Avustuksia haetaan sähköisesti.   

Voimassa olevien jakoperusteiden merkittävimmät muutokset koskevat kulttuuri- ja taideavustusten tukimuotojen jaottelua. Kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan avustusperiaatteet noudattavat yleisesti 1.1.2020 voimaan tulleita periaatteita.  

Keskeiset avustusohjeita koskevat muutokset:  

 • Kulttuuri- ja taideavustusten tukimuotojen jaottelu päivitetty. Suurimpana muutoksena tuotantotuki yksityisille museoille ja kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille on muutettu muotoon tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön.  

 • Tuotantotuki ammattitaiteilijoille 

 • Tuotantotuki ammattilaisryhmille 

 • Tuotantotuki taiteen harrastajille 

 • Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille 

 • Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön 

 • Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille 

 • Matka- ja edustusavustus muutettu matka-avustukseksi. 

 • Jatkuvassa haussa olevien matalan kynnyksen toiminnan avustusten ja matka-avustusten hakijoista on rajattu yhteisöt pois, jotta tuki kohdistuisi 3. sektorin toimijoille. Hakijoina voivat toimia tuusulalaiset yksityishenkilöt ja yhdistykset.   
   

Ehdotus uusiksi jakoperusteiksi ja ohjeiksi on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää  

 • hyväksyä liitteen mukaisen esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusperiaatteiksi ja hakuohjeiksi 1.1.2022 alusta lukien  

 • oikeuttaa palvelualueen päälliköiden tekemään hakuohjeisiin ja periaatteisiin teknisiä ja hakua helpottavia muutoksia.

 

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Tuhkunen esitti seuraavia muutoksia:

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan/Hakuehdot -kohtaan:
"Tuotantotuki ammattilaisille: muutetaan muotoon Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai julkaisun tuottamista, sekä niihin liittyvää markkinointia ja viestintää sekä ohjaustoimintaa ja palkkoja (esimerkiksi kuoronjohtajan palkkakulut).

Lisätään ohjeisiin kulttuuritoimijoiden palkitseminen.

Selvitetään mahdollisuus ammattilaisryhmien työskentelytuelle."

Jäsen Yltävä kannatti muutosehdotuksia. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesitykset.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 

 • täydentää Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan/Hakuehdot -kohdassa: "Tuotantotuki ammattilaisille: Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai julkaisun tuottamista, sekä niihin liittyvää markkinointia ja viestintää sekä ohjaustoimintaa ja palkkoja (esimerkiksi kuoronjohtajan palkkakulut)
 • lisätä ohjeisiin kulttuuritoimijoiden palkitseminen
 • selvittää mahdollisuutta ammattilaisryhmien työskentelytuelle.
   

Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä päivitetyt Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien periaatteet ja hakuohjeet 1.1.2022 esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.