Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2021 ja avustuksen käyttötarkoituksen muutos, Keski-Uusimaa kvintetti ja Aarne Kempas

TUUDno-2020-2902

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.2.2020 avustuksia kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2020. Koronapandemian vuoksi moni tuusulalainen toimija on joutunut perumaan tämän vuoden tapahtuman.   

Keski-Uusimaa kvintetti sai tuotantotukea vaskikvintetin perustamiseen vuonna 2020 2.000 euroa. Koronaepidemia on vaikeuttanut toimintaa eikä suunniteltu osallistuminen Lieksan Vaskiviikkojen yhtyekurssille onnistunut, koska kurssi siirrettiin kesälle 2021. Osallistumismaksu on maksettu vuonna 2020. Keski-Uusimaa kvintetti pyytää avustuksen siirtoa vuodelle 2021 sekä osittaista muutosta. Kvintetti käyttää avustusta vuonna 2021 nuottitelineiden, nuottivalojen sekä sordiinon hankkimiseen.

Aarne Kempas sai avustuksen Tuusula-aiheisen musiikkivideon käsikirjoittamiseen ja tuottamiseen. Hän hakee avustuksen osittaista siirtoa vuodelle 2021 ja käyttötarkoituksen muutosta niin, että avustusta voidaan käyttää myös musiikin äänittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Keski-Uusimaa kvintetille ja Aarne Kempakselle luvan siirtää osa avustuksesta vuodelle 2021 sekä avustusten osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen. Tapahtumaan vuonna 2020 maksettu avustus on käytettävä vuoden 2021 tapahtumien järjestämiseen eikä siihen voi hakea uutta avustusta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.