Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Jokelan keskustan yleissuunnitelma, lausunto

TUUDno-2020-2153

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Jaana Koskenranta, museoamanuenssi, jaana.koskenranta@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 21.09.2020 § 347 päättänyt asettaa Jokelan keskustan yleissuunnitelman julkisesti nähtäville kommenttien esittämistä varten. Yleissuunnitelma on nähtävillä 26.11.2020-15.01.2021. Tuusulan kunnan kuntasuunnittelu/kaavoitus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Jokelan keskustan yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.01.2021 klo 16.00. 

Tuusulan kuntastrategian kauden 2018–2021 tavoitteisiin on kirjattu Jokelan keskustan tiivistäminen rataan tukeutuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Vetovoimatekijöiden vahvistaminen näkyy Jokelassa esimerkiksi taajaman kehittämisenä puutarhakaupunki-idean pohjalta, sekä tiilitehtaan alueen ja lampiympäristöjen potentiaalin huomioimisena. Jokelan keskustan yleissuunnitelma vastaa osaltaan kuntastrategian tavoitteisiin.

Jokelan keskustan yleissuunnitelma kartoittaa Jokelan keskustan kehittämiskohteita sekä tiivistämisen paikkoja, esittää mahdollisuuksia rakennuttajille sekä maanomistajille ja tarjoaa kunnalle suuntaviivat taajaman kehittämistä varten. Yleissuunnitelma toimii kaavoitusta ohjaavana viitesuunnitelmana, ja kasaa yhteen ajankohtaista tietoa Jokelan nykytilanteesta sekä -rakenteesta. Suunnitelman keskeisimmät periaatteet perustuvat Jokelassa ja Jokelan keskustassa aiemmin laadituille suunnitelmille.

Yleissuunnitelma pyrkii huomioimaan Jokelan suurimmat vahvuudet: rautatieaseman tuoman potentiaalin, identiteetin puutarhakaupunkina, vihreyden ja lammet osana rakennettua ympäristöä, sekä upean teollisuushistoriallisen miljöön.

Useat esitetyistä rakentamisen paikoista ovat tällä hetkellä rakentamattomia ja kunnan omistuksessa, mikä mahdollistaa tarvittavien kaavamuutosten laatimisen. Yleissuunnitelman yhteydessä on kuitenkin ehdotettu korkeampaa ja urbaanimpaa rakentamista myös joillekin jo rakennetuille tonteille. Yleissuunnitelma linjaa kunnan tahtotilaa ja taajamakuvallisia tavoitteita, eikä sellaisenaan velvoita kaavamuutoksiin.

Yleissuunnitelma tutkailee keskustan tiivistymisen ylärajoja – Miltä keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää? Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja tiivis keskus? Yleissuunnitelmassa esitetty rakentaminen mahdollistaisi Jokelaan n. 2300 uutta asukasta.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikaautakunnan lausunto:

Yleissuunnitelmassa on otettu hyvin huomioon Jokelan identiteettitekijät. Puutarhakaupunkimiljöön saavuttamiseen ja vahvistamiseen liittyviä tekijöitä on pohdittu ja esitelty monipuolisesti. Jokelan juuret ovat teollisuushistoriassa ja se näkyy maisemassa vanhoina rakennuksina ja muun muassa vesielementin tuovina lampina. Tulevaisuudessa on syytä vielä tarkemmin pohtia, millä kaikilla tavoilla teollisuushistoria voi näkyä ja olla vahvistamassa Jokelan omaleimaisuutta ja vetovoimaa.  

Ajatus siitä, että liikekeskusta rakennetaan Keskustien varteen melko pienipiirteisenä ja vanhoja liikerakennuksia ja niiden mittakaavaa kunnioittavana on viehättävä. Se tukee sekä puutarhakaupungin periaatetta että vanhan teollisuustaajaman historian tuomista nykypäivään, ja mahdollistaa lämminhenkisen ja viihtyisän keskustan muodostumisen. Kun liikekeskus uusiutuu hitaasti ja vuosikymmenien varrella, on periaatteen toteutumista ja katualueen näkymiä valvottava muun muassa suunnittelemalla rakennusten massoittelu ja julkisivut tarkkaan sekä sijoittamalla pysäköintikentät rakennusten taakse.  

Keskustan laajentuessa on hyvä, että tiilitehtaan alue tulee rakentamisen myötä osaksi keskustaa. Alueelle kaavailtu lisärakentaminen tulee kuitenkin tehdä harkiten ja jättäen tilaa vanhoille arvorakennuksille ja niiden ympärille suunnitellulle toiminnalle. Luonnoksessa on osa asuinrakentamisesta sijoitettu hiukan liian lähelle aiottua tiilitehtaan tapahtuma-aluetta tai lähestulkoon sen päälle. Jokelan teollisuusalueella suunnittelutyössä on oltava tiivis yhteys museoviranomaisin eli alueelliseen vastuumuseoon ja tiilitehtaan rakennuslailla suojellun statuksen vuoksi myös museovirastoon. Kunnan puolestaan tulisi jatkaa aloitettua työtä tiilitehtaan alueen kehittämiseksi yhteisölliseen käyttöön ja valmistella myös sisätilojen ottamista käyttöön esim. kulttuuri- ja/tai erilaisen luovan työn tiloina. Myös hankalaksi koettu, eristämätön uuninsuojarakennus voisi olla käytössä erilaisena tapahtuma-/basaaritilana ja palvella ison osan vuodesta ikään kuin katettuna osana ulkotilaa.    

On hyvä, että Jokelan taajamaa tiivistetään ja kerrostalorakentaminen keskitetään keskusta-alueelle. Toisaalta Jokelan valttina tulevista asukkaista kilpailtaessa on se, että siellä voi edelleen yhdistää pientaloasumisen ja kävelymatkan asemalle. Jo tässä määritellyn keskusta-alueen laidoille - esimerkiksi Opintien länsipuolelle ja Nukarintien eteläpuolelle - voisi jo ajatella esim. townhouse-tyyppistä tiivistä 2-3 kerroksista asumista, joka yhdistäisi pientaloasumisen omine pikkupihoineen ja kaupunkimaisen tiiviyden.  

Puutarhakaupungin - ja ylipäätään hyvän ja turvallisen asuinympäristön - luonteeseen kuuluu alueen sisäisen liikenteen hyvä kävely- ja pyöräily-ympäristö. Jo nyt keskustan kortteleiden välillä on mukava kevyenliikenteen verkosto, joka luo oman viihtyisän maailmansa, ja sen säilymistä ja kehittymistä suunnitelma tukee hyvin. Jokelan lampien kehittäminen tehdyn toimenpideohjelman pohjalta myös virkistyskäytön pitkäjänteiseksi kehittämiseksi on kannatettava asia. 

Vaikka kevyen liikenteen verkostoa on tarkasteltu suunnitelmassa ansiokkaasti, kehittämistyötä löytyy kuntalaisten arvostamissa ulkoilun ja liikkumisen palveluissa. Ulkoilureittien toteuttamista varten tulee hankkia ja kaavoittamalla osoittaa maa-alueita kummaltakin puolelta junarataa. Rakennettaessa asemakaava-alueita kunnan tulee rakentaa ulkoilun ja virkistyksen olosuhteita etupainotteisesti. Jokelan alueen ulkoilureittien kehittäminen on vaikeutunut entisestään vallitsevan maanomistustilanteen vuoksi ja kehittämisen edellytyksiä tulee parantaa. Ulkoilun ja virkistyksen teemaa ja luontoliikunnan olosuhteiden merkitystä tulisi painottaa voimakkaammin Jokelan keskustan yleissuunnitelmassa. Myös liikuntapaikkarakentamiseen on varauduttava osoittamalla niille soveltuvia alueita. 

Suunnitelmassa todetaan myös, että jo nyt iso osa rautatien liittymäliikenteestä tehdään pyöräillen. Aiempaa useampi voisi hyödyntää polkupyöräilyä liittymäliikenteestä, mikäli pyörien pysäköinti asemanseudulla olisi helppoa ja turvallista.  Rautatieaseman pyöräpysäköinnin uusien, turvallisten ja kaupunkikuvallisesti kauniiden ratkaisujen (mm. pyörähotellit) kehittämisessä kunnankin tulisi olla aktiivinen.   

Jokelan hevoskylän kehittäminen mahdollisten toiminnanharjoittajien kanssa tuo uusia toivottuja olosuhteita ja palveluita kuntaan. Hanke on seutukunnallisesti ja paikallisesti merkittävä vetovoimatekijä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Jokelan keskustan yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiaa esitteli kokouksessa klo 17-17.30 kaavoituspäällikkö Anne Olkkola.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.