Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tuusulan strategia 2018 - 2022

TUUDno-2017-916

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus § 14 / 16.01.2017
Kunnanhallitus § 24 / 30.1.2017

Khall § 14/16.1.2017
Muuttuva toimintaympäristö

Muuttuva toimintaympäristö sekä käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus haastavat kuntakentän muutokseen. Kuntien tulevaisuus on monin tavoin avoin, mutta näköpiirissä on, että kunnan roolit sekä toimintatavat muuttuvat merkittävästi. Tulevaisuuden kunnan valmistelutyö on käynnissä valtakunnallisesti ja sitä tehdään maan hallituksen linjausten mukaisesti kuntien ohella mm. Kuntaliitossa ja valtiovarainministeriössä. Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta ohjaa ja koordinoi Uudenmaan liitto.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen. Nämä muutokset muokkaavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.

Kunnat toimivat tulevaisuudessakin useissa erilaisissa rooleissa. Tulevaisuuden kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen elinvoimaa.  ?Kunnat vastaavat tulevaisuudessa osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, työllisyyden hoidosta ja edistämisestä, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ympäristöterveydenhuollosta, pelastustoimesta, maataloushallinnosta ja -lomituksesta sekä rakennusvalvonnasta, mikäli maakunnan kunnat erikseen ja yhdessä niin sopivat.
 
Tulevaisuuden kunnalle on Kuntaliiton koordinoimassa työssä löydetty kahdeksan erilaista roolia:

1. Sivistysrooli
2. Hyvinvointirooli
3. Osallisuus- ja yhteisörooli
4. Elinkeino- ja työllisyysrooli
5. Elinympäristörooli
6. Itsehallintorooli
7. Kehittäjä- ja kumppanirooli
8. Edunvalvontarooli

Uuden Tuusulan strategian rakentaminen, uusi kunta ja maakuntaan siirtyvät palvelut

Kuntakentän muutokset vaikuttavat myös Tuusulaan. Kunnan toimintakentän ja roolin muutokseen sekä sen vaatimiin toiminta- ja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen on valmistauduttava ja Uuden Tuusulan strategian rakentaminen on käynnistettävä.

Uuden Tuusulan rakentaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden kunnan rakentamisesta sekä maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta. Näiden kahden kokonaisuuden väliset rajapinnat, työnjaot sekä menettelytavat on syytä määritellä huolella, jotta palvelujen toimivuus, tuloksellisuus ja asiakas- sekä kuntalaislähtöisyys saadaan varmistettua.

Uutta kuntaa rakennetaan mm. uudistamalla kunnan strategia sekä uuteen strategiaan perustuva toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmä, palveluiden tuottaminen sekä varmistamalla yhdyspinnat sote-maakuntauudistukseen.

Maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudessa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden irtaantumista kunnasta sekä ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen, maataloushallinnon ja -lomituksen sekä rakennusvalvonnan järjestämistä maakunnallisena palveluna jatkossa. Tavoitteena on kuvata ja rajata muutosalue, organisoida käytännön työn toteuttaminen, koota tarvittava tieto väliaikaishallinnolle ja maakunnalle, arvioida muutoksen vaatimat resurssit sekä sovittaa yhteen kunnan sisäinen valmistelutyö turhan työn välttämiseksi. Tarkoituksena on valmistautua muutokseen hyvissä ajoin ja tehdä vain tarkoituksenmukaiset tehtävät.

Organisointi - Uusi strategia ja uusi Tuusula rakennetaan yhdessä!

Uutta strategiaa ja uutta Tuusulaa rakennetaan yhdessä, eri tahoja mukaan ottaen sekä kuntaorganisaatiota, luottamushenkilöitä ja kuntalaisia osallistaen.

Strategian ja uuden Tuusulan rakentamisen poliittisesta ohjauksesta vastaa kunnanhallitus, joka hyväksyy linjaukset yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin sekä linjaa ja suuntaa viranhaltijavalmistelua.
 
Kunnan johtoryhmä vastaa strategian ja uuden Tuusulan valmistelusta, toteuttaa kunnanhallituksen linjauksia, seuraa ja varmistaa uudistuksen strategisten hyötytavoitteiden saavuttamista, hyväksyy suunnitelmat ja niitä koskevat muutokset, valmistelee päätösehdotukset kunnanhallitukselle, allokoi resurssit, varmistaa kokonaiskuvaa, tekee omalta osaltaan uudistusta toteuttavien projektien porttipäätökset, voi toimia uudistusta toteuttavien projektien ohjausryhmänä (ellei projektille ole perustettu erillistä ohjausryhmää) sekä ratkoo mahdolliset ristiriidat ja ongelmatilanteet eri projektien ja toimenpiteiden välillä ja tekee tarvittavat priorisoinnit. 

Strategian valmistelua ja uuden kunnan rakentamisen kokonaisuutta johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena valmistelutyössä ovat sekä talous- että henkilöstöjohtaja sekä kehittämispäällikkö. Palveluiden uudistamisesta vastaavat sivistyksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden osalta vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja ja elinvoiman ja elinympäristön kokonaisuuden osalta kuntakehitysjohtaja. Kehittämis- ja tukipalveluiden osalta uudistuksesta vastaavat henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja. Uuden kunnan rakentamisen koordinaatioryhmä muodostuu nimetyistä vastuuhenkilöistä ja uudistusta toteuttavien projektien projektipäälliköistä. Koordinaatioryhmä seuraa ja varmistaa projektiryhmien työn etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuutta johtaa sosiaali- ja terveystoimenjohtaja. Hän johtaa koordinaatioryhmää, joka seuraa ja varmistaa projektiryhmien työn etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Teemakohtaisia projektiryhmiä on useita ja niillä kullakin on määritelty vastuualue, tehtävät ja vastuuhenkilöt. Myöhemmin valmistelun yhteistyötahona toimivat myös maakunnan valmistelutoimielimen vastuuhenkilöt.

Uuden Tuusulan rakentamisen viestintää koordinoi viestintäpäällikkö, muutoksen tukea henkilöstön kehittämispäällikkö sekä strategiatyötä ja osallisuutta kehittämispäällikkö. Yhdyspinnasta uuden kunnan ja maakuntaan siirtyvien palveluiden välillä huolehtii kunnan johtoryhmä.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Hannu Joensivu 040 314 3001, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio 040 314 4401, talousjohtaja Markku Vehmas 040 314 3060, henkilöstöjohtaja Harri Lipasti 040 314 3003, kehittämispäällikkö Heidi Hagman 040 314 3052

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä edellä esitetyn etenemistavan uuden kuntastrategian ja uuden Tuusulan rakentamiseksi. Uuteen kuntastrategiaan pohjautuvan uuden Tuusulan rakentaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden kunnan rakentamisesta sekä maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta

- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevän organisoinnin ja aikataulut.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti

- jättää asian pöydälle 30.1.2017 pidettävään kokoukseen.

___________

Khall § 24/30.1.2017
Strategian ja uuden Tuusulan rakentamisen poliittisesta ohjauksesta vastaa kunnanhallitus, joka hyväksyy linjaukset yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin sekä linjaa ja suuntaa viranhaltijavalmistelua. Kuntauudistustoimikuntaa kuullaan linjauksista ja tavoitteista ennen kunnanhallituksen käsittelyjä.

Kunnan johtoryhmä vastaa strategian ja uuden Tuusulan valmistelusta, toteuttaa kunnanhallituksen linjauksia, seuraa ja varmistaa uudistuksen strategisten hyötytavoitteiden saavuttamista, hyväksyy suunnitelmat ja niitä koskevat muutokset, valmistelee päätösehdotukset kunnanhallitukselle, allokoi resurssit, varmistaa kokonaiskuvaa, tekee omalta osaltaan uudistusta toteuttavien projektien porttipäätökset, voi toimia uudistusta toteuttavien projektien ohjausryhmänä (ellei projektille ole perustettu erillistä ohjausryhmää) sekä ratkoo mahdolliset ristiriidat ja ongelmatilanteet eri projektien ja toimenpiteiden välillä ja tekee tarvittavat priorisoinnit.

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä edellä esitetyn etenemistavan uuden kuntastrategian ja uuden Tuusulan rakentamiseksi. Uuteen kuntastrategiaan pohjautuvan uuden Tuusulan rakentaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: uuden kunnan rakentamisesta sekä maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta

- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevän organisoinnin ja aikataulut.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Päivö Kuusisto Pasi Huuhtasen ja Liisa Sorrin kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

"Kunnanhallitus päättää

- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan siirtyvien palveluiden osalta
- että uusi kuntastrategia tehdään Pormestari-sopimuksen hyväksymisen jälkeen siinä linjattujen pääperiaatteiden mukaisesti
- että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan virkamiesten arvio Tuusulan kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka pärjätään noin 7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan maakuntaan siirtyneiden toimintojen jälkeen."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kuusiston tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Heinänen, Nyman ja Kervinen) ja 7 ei-ääntä (Friman, Heiskanen, Huuhtanen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna ja Sorri). Seppälä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Kuusiston tekemä muutosesitys oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-3, 1 tyhjä.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti

- merkitä tiedoksi liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan siirtyvien palveluiden osalta

- että uusi kuntastrategia tehdään Pormestari-sopimuksen hyväksymisen jälkeen siinä linjattujen pääperiaatteiden mukaisesti

- että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan virkamiesten arvio Tuusulan kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka pärjätään noin 7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan maakuntaan siirtyneiden toimintojen jälkeen.

Sanna Kervinen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

"Pidän muutosesityksenä tehtyä ja päätökseksi äänestyksen jälkeen tullutta kuntastrategian valmistelumallia aikataulullisesti mahdottomana ja toimintatavaltaan epätarkoituksenmukaisena.

Kuntalaissa määritellään kuntastrategiasta seuraavasti: Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Ongelma 1: Aikataulu

Kuntastrategialla on juuri nyt aikaisempaa tärkeämpi rooli, sillä tulevat muutokset koko kuntakentässä ovat poikkeuksellisen suuria sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Tuusulan kunnan toimintakentän ja roolin muutos ja Uuden Tuusulan strategian rakentaminen olisi käynnistettävä mahdollisimman pian. Suuri osa Suomen kunnista on jo aloittanut, tai jopa saanut jo päätökseen (esim. Hyvinkää) strategiatyönsä. 
 
Kunnanhallituksen päätökseksi tulleessa mallissa kuntastrategiatyö käynnistyy vasta, kun tulevien kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmät ovat ensin laatineet pormestarisopimuksen, jonka pohjalle strategia laaditaan.

Kuntalaissa määritellään kunnan talouden hoitamisesta mm. näin: Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Haluan muistuttaa, että talousarvion valmistelu vuodelle 2018 aloitetaan toimialoilla jo kevään 2017 aikana. Tässä työssä toimialojen asiantuntijoilla ja henkilöstöllä ei ole nyt siis vielä mitään käsitystä pormestarisopimuksesta eikä kuntastrategiastakaan. Tämä tekee valmistelutyön vähintäänkin vaikeaksi.

Ongelma 2: Epätarkoituksenmukaiset toimintatavat

Tuusulan strategiatyö käynnistyy nyt siis vasta pormestarisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Keskustelussa tuotiin esille, että pormestarisopimuksen laatii valtuustoryhmät. Oletan, että pormestarisopimus hyväksytään valtuustossa, koska muutoin kaikki valtuutetut eivät pääsisi demokraattisesti asiaan vaikuttamaan.

Pormestarimallin kannattajat ovat tuoneet useaan otteeseen esille, että pormestarimalli mm. lisää avoimuutta sekä parantaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä. Mallia on markkinoitu myös sillä, että kuntalaisten ääni tulee paremmin kuuluviin ja demokratia lisääntyy.

Pormestarisopimus aiotaan kunnanhallituksen kokouksessa esitetyllä tavalla laatia pelkästään valtuustoryhmien (tai valtuustoryhmien neuvottelijoiden) kesken. Tämä ei mielestäni ainakaan paranna luvattua luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä yhteistyötä. Ilman viranhaltijoiden asiantuntijavalmistelua syntyy aina myös riski siihen, että eri intressiryhmien edut korostuvat sen sijaan, että tavoitteena on kuntalaisten kokonaisetu.

Kunnan johtaminen vaatii varsinkin nyt meneillään olevassa muutosvaiheessa (sote- ja maakuntauudistus) ammattimaista osaamista sekä uuden kunnan rakentamisesta että maakuntaan siirtyvien palveluiden kokonaisuudesta. Näiden kahden kokonaisuuden väliset rajapinnat, työnjaot sekä menettelytavat on syytä määritellä huolella, jotta palvelujen toimivuus, tuloksellisuus ja asiakas- sekä kuntalaislähtöisyys saadaan varmistettua. Tässä työssä eri toimialojen asiantuntijoiden osaaminen ja rooli olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää.

Nyt pormestarisopimuksen valmistelun pohjalle on viranhaltija-asiantuntijoilta pyydetty, "että toukokuun valtuustoseminaariin valmistellaan viranhaltijoiden arvio Tuusulan kunnan taloudellisesta ja hallinnollisesta kehityksestä 1.1.2019, kuinka pärjätään noin 7 prosenttiyksikön kunnallisverotuloilla ja kuinka hallintoa muutetaan maakuntaan siirtyneiden toimintojen jälkeen."

Muutoin luottamushenkilöille riittää, että "kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi esityslistan liitteestä ilmenevä organisoitumisen aikataulu maakuntaan siirtyvien palvelujen osalta."
 
Kunnan johtaminen on vaativa tehtävä, joka edellyttää hyvää ammattiosaamista ja kokemusta ison organisaation henkilöstön, talouden ja hallinnon johtamisesta. On surullista, että tämä ammattiosaaminen halutaan jättää kokonaan pois siitä työstä, jonka pohjalle tuleva kuntastrategia laaditaan. Uskon, että koko Tuusulan kunnan henkilöstön sitoutuminen tuleviin strategisiin linjauksiin ja päätöksiin olisi huomattavasti parempaa, jos myös pohjatyö tehtäisi hyvässä yhteistyössä.
 
Tuusulan hallintomallin uudistustyössä on moneen kertaan korostettu kaikkien luottamushenkilöiden taholta, että avoimuutta ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa on lisättävä. Kunnan strategiatyössä on kuntalaisille tarjottu useita mahdollisuuksia olla vaikuttamassa sen sisältöön mm. sähköisin kyselyin ja kuntalaisilloin. Olisi sääli, jos kuntalaisille ei vastaavia vaikuttamismahdollisuuksia tarjota pormestarisopimuksen valmistelutyössä."

_____________

Konsernijaosto 6.10.2017
Tuusulan strategiaa ajantasaistetaan ja strategiaperusta päivitetään valtuustokaudelle 2017 - 2021. Strategia uudistetaan valtuustokauden vaihtuessa, vuoden 2017 loppuun mennessä. Strategian pohjana toimii pormestariohjelma, joka valmistui toukokuussa 2017.

Tuusulan strategiaperusta sisältää arvot, vision, perustehtävän, strategiset päämäärät sekä valtuustokauden strategiset tavoitteet.

Strategiaa toteutetaan kuntatasoisilla kehitysohjelmilla sekä toimiala- ja tulosaluetasoisilla toimintasuunnitelmilla ja projekteilla. Kehitysohjelmat sekä niitä toteuttavat projektit toteutetaan Tuusulan projekti- ja ohjelmajohtamisen mallin ”Tuike” mukaisesti.

Strategia ohjaa talousarviokehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvioon liittyvien tavoitteiden laadintaa.

Strategiaprosessi

Uutta Tuusulaa on valmisteltu yhdessä, eri tahoja osallistaen ja kuullen.

Aineistoa ja ideoita strategiaan on kerätty monin eri tavoin: 

 • Kuntalaisten illat vuonna 2016 (6 kpl)
 • Luottamushenkilöiden strategiakysely 1-2/2017
 • Johtoryhmien yhteiskokoukset
 • Uuden ja vanhan valtuuston yhteinen valtuustoseminaari 4.-5.5.2017
 • Kunnanhallituksen seminaari 10.-11.8.2017
 • Pormestaritreffit ja kuntalaisten haastattelut syyskuussa 2017
 • Esimiesten suunnittelu 20.9.2017
 • Arvotyöskentely työpaikoilla 22.9.- 13.10.2017
 • Kaikille avoimet Elinvoima-, Hyvinvointi- ja Osallisuusseminaarit 28.9.-5.10.2017

Strategiaperusta

Päivitetyn strategiaperustan on tarkoitus pysyä samana koko valtuustokauden ajan. Strategiaperustaa voidaan päivittää, mikäli toimintaympäristön muutosten tai esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen johdosta siihen on aihetta.

Kullekin strategiakauden vuodelle valitaan oma painopistealueensa.

Tuusulan strategian toteutumisen arviointi

Tuusulan strategiasta johdetaan valtuustokauden strategiset tavoitteet ja asetetaan vuosittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.  Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.
Strategian toteutumisen arviointia sekä toiminnan ohjausta tukemaan laaditaan toimialoittain indikaattoreita, joiden avulla ohjataan muutosta tavoiteltuun suuntaan. Indikaattoreiden avulla voidaan osaltaan arvioida, että kuinka keskeisten strategisten painopisteiden ja tavoiteltujen muutosten saavuttamisessa on onnistuttu valtuustokauden aikana.
Valtuustokauden kuluessa valtuusto arvioi vuosittain, kuinka kattavasti ja miltä osin strategia on toteutumassa ja onko toimintaympäristöstä ja kunnan sisältä noussut esiin tarpeita strategian tarkistamiseen. Ennen viimeisen valtuustokauden päättymistä arvioidaan, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet.

Konsernijaosto käsittelee ja arvioi liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat arvoja, visiota, perustehtävää sekä strategisia päämääriä sekä strategiakauden vuosittaisia painopisteitä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto

 • valmistelee kuntastrategiaa vuosille 2017 - 2021 liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.

Päätös

Konsernijaosto

 • valmisteli kuntastrategiaa liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.

Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

 

 

 

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Uuden strategian luonnos (strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintavan ja päämäärät) esiteltiin valtuustoseminaarissa 2.11. ja strategialuonnosta työstettiin seminaarissa osallistujien kesken. Valtuustoryhmät ovat käsitelleet luonnosta valtuustoryhmissä. Valtuuston on määrä hyväksyä uuden kuntastrategian strategiaperusta 11.12.2017.

Tuusulan strategiaperustasta ja pormestariohjelmasta johdetaan joulukuun 2017 – maaliskuun 2018 välisenä aikana valtuustokauden strategiset toiminnan ja talouden tavoitteet, toiminnan ohjausta tukevat kuntatasoiset indikaattorit sekä kehitysohjelmat ja projektit. Lisäksi laaditaan suunnitelma strategian käytäntöön viemisestä ja toimintakulttuurin muutoksesta, viestinnästä sekä kunnan brändin kehittämisestä.

Valtuustokauden kuluessa valtuusto arvioi vuosittain, kuinka kattavasti ja miltä osin strategia on toteutumassa ja onko toimintaympäristöstä ja kunnan sisältä noussut esiin tarpeita strategian tarkistamiseen. Ennen viimeisen valtuustokauden päättymistä arvioidaan, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet.

STRATEGIAPERUSTA

Tuusulan visio

Vireä ja kasvava, hyvinvoivien ihmisten Tuusula​

Tuusula on vireä yhteistyöstään tunnettu kunta, ​jossa asuu hyvinvoivia ihmisiä​. Tuusula kasvaa ja vetää puoleensa niin asukkaita, yrityksiä, kuin matkailijoita​.

Toimintatapamme

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa

Sinä + Minä = Me

Me olemme me kaikki: Asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt, luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät. Me olemme ylpeitä Tuusulasta ja kerromme sen muillekin. Me luomme Tuusulan tarinaa ja tulevaisuutta. Tuusulasta viestiminen kuuluu meille kaikille!

Teemme parempaa huomista​

Tekemällä saamme aikaiseksi ja tuloksia. Hyvin ja ketterästi suunniteltu on puoliksi tehty. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä: autamme toisiamme, kannustamme eteenpäin ja kerromme positiivisia tarinoita Tuusulasta.

Vain yhdessä tekemällä pärjäämme​

Yhdessä tekeminen antaa meille voimaa. Rakennamme yhteistyötä jokaisessa kohtaamisessa.​

Luomme valtuuttamisen ja sallivuuden kulttuurin, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Uutta syntyy luovasti ideoiden, innovatiivisuudella ja uusiutumalla

​Uutta syntyy rohkeudella - virheitä pelkäämättä. Olemme askeleen tai muutaman edellä, ennakoimme ja katsomme tulevaisuuteen. Luomme uutta positiivisella ajattelulla ja pienistäkin
onnistumisista yhdessä iloiten!

Strategian kolme päämäärää

1. Vireä Tuusula

Tuusulassa tekemistä ja tapahtumia riittää ja tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.

Tuusula on sopivan kaupunkimainen. Kunnan keskustat ja kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä. 

Tuusula kansainvälistyy ja hyödynnämme kunnan sijainnin ja lentokentän läheisyyden. Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.

2. Sujuva Tuusula

Tuusulassa asiat sujuvat. Sujuvuus on arjen, päätöksenteon ja edellytysten luomisen sujuvuutta.

Arjen sujuvuutta auttavat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

      Sujuvuus syntyy asioiden tekemistä mahdollisimman yksinkertaisesti ja olennaiseen keskittyen - ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.

3. Hyvinvoiva Tuusula​

Tuusula on meitä kaikkia varten ja Tuusula investoi ihmisten hyvinvointiin. Meillä asukas on keskiössä ja samalla kumppani.

Vahvistamme kaikkien turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Otamme kukin vastuuta omasta hyvinvoinnistamme.

Tuusulan kaunis luonto voi hyvin. Luonto on lähellä ja se luo onnellisuuden elementtejä. Tuusulassa kaikkien on hyvä olla.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät
 • merkitä tiedoksi strategian jatkovalmistelun sisällön ja aikataulun.

---

Kansliapäällikkö lisäsi ehdotukseensa seuraavaa:

Valtuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kuntastrategian kokonaisuuden valtuuston hyväksyttäväksi 19.3.2018 pidettävään kokoukseen.

Päätös

Kunnnanhallitus päätti

 • ottaa asian valtuuston 11.12. pidettävän kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksensa valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Markku Vehmas ja Heidi Hagman selostivat asiaa kokouksessa.

 

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 4.12.2017 seuraavan esityksen pohjalta:

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä olevaan Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät
 • merkitä tiedoksi strategian jatkovalmistelun sisällön ja aikataulun.
 • velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kuntastrategian kokonaisuuden valtuuston hyväksyttäväksi 19.3.2018 pidettävään kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

---

Kansliapäällikkö ilmoitti, että liite, johon pohjaehdotuksessa viitataan, vaihtuu eli hänen ehdotuksensa muuttuu tältä osin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.