Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sijoitus-, rahoitus- ja takaustoiminnan periaatteet

TUUDno-2017-1229

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain § 14 mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista sekä takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Tuusulan kunnan hallintosäännön (49 §) mukaan:

  • Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksyminen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

  • Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus

  • Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja

Tuusulan valtuusto valtuuttaa vuosittain talousjohtajan ja/tai kansliapäällikön hankkimaan ulkoista rahoitusta sekä hyväksymään johdannaissopimuksia talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Muiden talouteen liittyvien päätösten osalta toimivalta on määritelty siten, että kunnanhallituksella tai kansliapäälliköllä on oikeus päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta tai myynnistä. Talousjohtajalle on delegoitu toimivaltaa mm. kassavarojen sijoittamiseen, kuntatodistusten liikkeelle laskemiseen sekä leasingsopimusten hankintaan.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa rahoitus- ja sijoitustoimintaa osana talouden hoitoa. Kunnanhallitus hyväkyy yleensä vuosittain talousarvion yhteydessä lainarahoitussuunnitelman ja sen toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.

Uusi kuntalaki (410/2015) korostaa valtuuston roolia varainhankinnan, sijoitus- ja takaustoiminnan päätöksenteon perusteiden asettamisessa. Kuntalaissa on myös rajattu kunnan toimivaltaa takausten myöntämisessä aiempaa enemmän.

Rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteiden on tarkoitus luoda kunnan valtuuston hyväksymä yhtenäinen toimintatapa kunnan rahatoimen hoitoon, joka linjaa tulevia laina-, sijoitus- ja takauspäätöksiä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Asia tuodaan päätöskäsittelyyn seuraavaan konsernijaoston kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas selosti asiaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.