Konsernijaosto, kokous 3.6.2024

§ 27 Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan edustajan valinta

TUUDno-2022-841

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännössä todetaan, että konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kiertokapula Oy on 14 kunnan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia jätelain mukaan näiden osakaskuntien vastuulle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön viisi suurinta omistajaa ovat: Hämeenlinna (17,54 %), Hyvinkää (12,04 %), Järvenpää (10,99 %), Nurmijärvi (10,99 %) ja Tuusula (9,95 %). Muiden osakaskuntien osuudet jäävät alle 10 %:n.

Koska Kiertokapula ei ole yhteenkään omistajaansa nähden tytär- tai osakkuusyhtiöasemassa, yhtiön hallituksen rooli ja vastuut ovat muihin kuntayhtiöihin nähden korostuneet. Yhtiön aseman ja toiminnan luonteen vuoksi omistajien tulisi huolehtia siitä, että yhtiöllä on osaava ja toimintakykyinen hallitus, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa yhtiön toimintaympäristön muutoksessa. Yhtiön hallituksella tulee kokonaisuutena olla vahva osaaminen yhtiön toimialasta, taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Lisäksi hallituksella tulee olla kykyä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjausedellytysten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta. Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehtiin syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja nimitysvaliokunnan toimintamalli lisättiin kuntien osakassopimuksen liitteeksi. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella Kiertokapulan yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa. Nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi valtuustokaudeksi kerrallaan. Tuusulan konsernijaosto päätti 7.6.2021 § 28 kokouksessa hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta sekä nimetä perustettavan nimitysvaliokunnan jäseneksi talousjohtaja Markku Vehmaksen. Edellisen kerran yhtiölle valittiin hallitus 11.5.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Seuraavan kerran hallitus valitaan kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Kiertokapulan valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Kiertokapulan Oy:n seuraava varsinainen yhtiökokous keväällä 2024 valitsee nimistysvaliokunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja osakaskuntien tulee tehdä yhtiökokoukselle ehdotus uudesta nimitysvaliokunnan jäsenestä. Seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään loppuvuodesta 2024.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • nimetä Tuusulan kunnan edustajan Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Päätös

Konsernijaosto päättää

  • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi Heli Hippeläisen.

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n seuraava varsinainen yhtiökokous valitsee nimistysvaliokunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja osakaskuntien tulee tehdä yhtiökokoukselle ehdotus uudesta nimitysvaliokunnan jäsenestä. Seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään loppuvuodesta 2024. Tämä päätös korvaa Konsernijaoston 22.4.2024 § 20 päätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi Reijo Siltalan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.