Konsernijaosto, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti

TUUDno-2021-1922

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Kansanopiston Oy (myöhemmin ”Yhtiö”) on perustettu vuonna 1908. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998 lähtien kiinteistöyhtiönä, kun kunta luopui toiminnastaan kiinteistössä ja vuokrasi samalla omistamansa rakennukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle (Keuda). Vuokrattaviin tiloihin kuuluu kolme rakennusta: rakennukset A (päärakennus), B (asuntolarakennus lukuun ottamatta entistä talonmiehen asuntoa) ja C (kivirakennus). Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 2 568 m2. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kansanopistontie 60, 04380. Keuda omistaa tontilla olevan opetuskäytössä olevan rakennuksen. 

Kiinteistön pinta-ala on noin 2,7 ha ja se sijaitsee Tuomala 2030 -osayleiskaavan alueella, jossa se sijoittuu kokonaisuudessaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle (PY-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkinnät kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta (sr) sekä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Yhtiö on pitänyt huolta omistamistaan rakennuksista Keudan maksamilla vuokratuloilla. Yhtiön vuotuinen tulos on vaihdellut lähinnä toteutettujen korjauskustannusten laajuudesta riippuen. Korjauskustannukset on kirjattu vuosittain kunkin tilikauden kuluksi. Tiloja peruskorjattu viime vuosina pitkälti Keudan toiveiden mukaisesti, välttämättömyysjärjestyksessä. Vuosikorjaukset ovat pääsääntöisesti olleet 50 000–100 000 euroa. Vuonna 2020 korjauksia tehtiin peräti 240 000 euron edestä, minkä vuoksi Yhtiön tilikauden tulos painui 156 000 euroa tappiolliseksi. Yhtiö on vakavarainen, oma pääoma per 31.12.2020 oli 703 000 euroa. Kunta myönsi Yhtiölle elokuussa 2020 60 000 euron lyhytaikaisen lainan korjauskustannusten kattamiseen. Yhtiö maksaa elokuussa 2021 lainan kokonaisuudessaan takaisin kassavaroillaan. Yhtiöllä ei ole muuta korollista velkaa. Yhtiön tilikauden 2021 tulos on muodostumassa voitolliseksi.

Keuda on päätynyt arvioissaan siihen, että sillä on pysyvä tarve Pekka Halosen akatemian tiloille opetustoiminnassaan. Vaihtoehtoina olisivat joko pitkä vuokrasopimus tai Keudan suora omistus. Keudan näkemyksen mukaan suora omistus olisi kuntayhtymän toimintojen sekä kiinteistön ylläpidon näkökulmasta parempi vaihtoehto.

Tuusulan kunta omistaa 546 472 kappaletta Yhtiön osaketta (91,0 % osakekannasta). Loppu omistus jakaantuu muutamalle kymmenelle pienomistajalle. 

Osakkeiden kauppahinnasta käydyissä keskusteluissa lähtökohtana on ollut 1,5 euron osakekohtainen hinta, jolla kunta on ostanut Yhtiön osakkeita vähemmistöomistajilta vuosina 2017–2018. Hinta asettuisi myös lähelle Yhtiön tilinpäätöksen 12/2020 mukaista substanssiarvoa. Lisäksi kauppahintaa korottavana omaisuuseränä otettaisiin huomioon Yhtiön omistamien pörssiosakkeiden, Nordea Oyj (5156 kpl), Elisa Oyj (450 kpl) ja UPM-Kymmene Oyj (430 kpl), yhteenlaskettu markkinahinta noin 90 000 euroa (0,15 euroa / osake). Pörssiosakkeiden kirjanpitoarvo on yhteensä 4 850 euroa. Pörssiosakkaiden käyvällä arvolla korjattu kauppahinta olisi näin ollen 1,65 euroa/osake. Yhtiön koko osakekannan arvoksi muodostuisi 1,65 euron osakekohtaisella hinnalla noin 990 000 euroa. Tuusulan omistamien osakkeiden 546 472 kpl, arvoksi muodostuisi vastaavasti 901 678,80 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitään asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.