Konsernijaosto, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta

TUUDno-2020-590

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tuusulan kunnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sisältyvät 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön. Hallintosäännön 58 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Tuusulan kunnassa on myös voimassa valtuuston 31.3.2014 hyväksymät Tuusulan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Ohje Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Tuusulan kunnassa ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä. Ohjeessa kuvataan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet, kohteet ja menettelytavat sekä toteuttajat ja heidän vastuunsa. 

Ohjeen liitteessä 1. on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman mallipohja, joka laaditaan toimialuekohtaisesti talousarviovuodelle. Ohjeen liitteessä 2. on selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jolla toimialueet laativat vuosittain toimintakertomuksessa esitettävän sisäisen valvonnan selonteon tueksi itsearvioinnin. 
Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Tuusulan kunnassa-ohjeen avulla yhtenäistetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja sekä varmistetaan ja tuetaan, että hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. Uusi ohje kumoaa kunnanhallituksen hyväksymän ohjeen Sisäisen valvonnan ohje 15.4.2002 § 36.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jakovalmistelua varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.