Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Konsernijaoston työsuunnitelma 2018

TUUDno-2017-580

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Konsernijaosto seuraa kunnan tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehittymistä sekä tekee tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle. Lisäksi konsernijaosto vastaa muista hallintosäännön 21 §:n mukaisista tehtävistä.

Ohessa ehdotus työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelmaa täydennetään vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.