Konsernijaosto, kokous 22.4.2024

§ 21 Koha-Suomi Oy, hallitusjäsenehdokkaan valitseminen

TUUDno-2022-983

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tuusulan kunta liittyi Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi 30.5.2022 kansliapäällikön päätöksellä muiden Kirkes-kirjastojen kuntien kanssa. Konsernijaoston 27.3.2023 § 14 päätöksellä Koha-Suomi Oy:n hallituksen ehdokkaaksi nimettiin kunnanlakimies Kirsi Kurtti ja varajäseneksi kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi. Annastiina Louhisalmen siirryttyä pois Tuusulan kunnan palveluksesta sekä Kirsi Kurtin jäädessä vanhempainvapaalle Kirkes-kirjastojen johtoryhmä päätti esittää Koha-Suomi Oy:n hallitukseen jäsenehdokkaaksi Tuusulan kunnan kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolaa ja varajäseneksi Keravan kirjastopalvelujohtaja Maria Bangia. Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • nimetä hallituksen edustajaehdokkaaksi kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolan Koha-Suomi Oy hallitukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valittu