Konsernijaosto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Konserniohje

TUUDno-2017-588

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää mm. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Tuusulan konserniohjetta päivitetään vastaamaan Kuntaliiton 30.6.2017 antamaa suositusta. Uudessa konserniohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia. Ohjetta on täsmennetty kauttaaltaan vastaamaan kuntalain konserniohjeelle asetettuja vaatimuksia ja rakennetta.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä liitteenä olevan luonnoksen konserniohjeeksi tiedoksi
  • käsitellä konserniohjetta seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • merkitä liitteenä olevan luonnoksen konserniohjeeksi tiedoksi
  • käsitellä konserniohjetta ja tytäryhtiöiden jäsenten nimeämisperiaatteita seuraavassa kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.