Konsernijaosto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Konsernijaoston työsuunnitelma

TUUDno-2017-580

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto

1. valmistelee ja tekee ehdotuksen kuntakonsernin strategisista suunnitelmista, joita ovat

– kuntastrategia
– kunnan strategiaa konkretisoivat konsernitasoiset ohjelmat
– kuntakonsernin taloudensuunnittelun strategisen tason linjaukse

2. ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat valtuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta

3. tekee ehdotuksen konserniohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapa)

4. seuraa ja arvioi kuntakonsernin tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle

5. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa

6. päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan työsuunnitelman ja kokoontua v. 2017 seuraavasti:

25.9. (konserniohje, talousarvio, Tukuki-omarahoitusosuudet ja asuntorahasto)
9.10. (talousarvio, strategia, osavuosikatsaus)
30.10. (talousarvio, strategia)
4.12. (talousarvio, strategia, tytäryhtiöiden takaukset-periaatelinjaukset).

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.