Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

§ 8 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen

TUUDno-2023-1422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on ollut ensimmäistä kertaa käytössä kirjeäänestys ulkomailta. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat. Vaalilain mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että ennen perjantaita 26.1.2024 klo 19 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen kierros, ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa perjantaina 9.2.2024 klo 19. 

Keskusvaalilautakunnan on päätettävä valmistavista toimenpiteistä sen perusteella, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja keskusvaalilautakuntaan saapuu. Jos tarkastettavia asiakirjoja olisi vähän, voisi päätösvaltainen keskusvaalilautakunta itse tarkastaa kaikki asiakirjat, mutta jos tarkastettavia asiakirjoja tulee runsaasti, keskusvaalilautakunta voi päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa asiakirjojen valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan kokouskäsittelyä varten.

Tuusulassa tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja ja kirjeäänestysasiakirjoja tulee olemaan aiempien vaalien perusteella yhteensä yli 10.000, joten on syytä suorittaa aiempien vaalien tapaan asiakirjojen valmistava tarkastaminen.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestysasiakirjoja käsiteltäessä kahden henkilön on oltava läsnä asiakirjoja käsiteltäessä. Kirjeäänestysasiakirjojen käsittelyn osalta oikeusministeriön suositus on, että tehtävä suoritetaan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilön toimesta.

Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset keskusvaalilautakunta tekee päätösvaltaisessa kokouksessa 26.1.2024 klo 19 ja mahdollisen toisen kierroksen osalta 9.2.2024 klo 19.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

 • keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen siten, että kahden henkilökuntaan kuuluvan on oltava läsnä ennakkoäänestysasiakirjoja käsiteltäessä ja kirjeäänestysasiakirjojen käsittely suoritetaan keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilökuntaan kuuluvan henkilön toimesta
 • tarkastamiseen liittyvät ratkaisut keskusvaalilautakunta tekee päätösvaltaisessa kokouksessa 26.1.2024 klo 19 ja mahdollisen toisen kierroksen osalta 9.2.2024 klo 19.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:ssä säädetään ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
 2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
 3. lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
 4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa."

Vaalilain 66 g §:ssä säädetään kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

”Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;
 2. kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;
 3. kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.”

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisessa on noudatettu keskusvaalilautakunnan 14.11.2023 § 27 tekemää päätöstä. Keskusvaalilautakunta päätti tuolloin, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen siten, että kahden henkilökuntaan kuuluvan on oltava läsnä ennakkoäänestysasiakirjoja käsiteltäessä ja kirjeäänestysasiakirjojen käsittely suoritetaan keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilökuntaan kuuluvan henkilön toimesta.  Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut keskusvaalilautakunta tekee päätösvaltaisessa kokouksessa 26.1.2024 klo 19.

Keskusvaalilautakunnalle on 26.1.2024 klo 19 mennessä toimitettu 12 804 vaalikuorta, joista on 15 kirjeäänestyksen vaalikuorta.

Huomioon ottamatta jätettävät vaalikuoret ja kirjeäänestyksen vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen liitetään kokouspöytäkirjaan erilliseksi liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • jättää huomioon ottamatta seitsemän (7) ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:
  • kuudesta (6) lähetekirjeestä puuttuu äänestäjän allekirjoitus eli lähetekirjeet ovat niin puutteellisia tai epäselviä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt
  • yhdessä (1) lähetekuoressa, lähetekirjeen välissä olevaa äänestyslippua ei ole leimattu eikä äänestyslippu ole vaalikuoressa 
 • todeta Tuusulan kunnan ennakkoäänten joukkoon joutuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi kaksi (2) Sipoon kunnan ennakkoääntä. Nämä ennakkoäänet lähetetään Uudenmaan vaalipiirilautakunnalle oikeusministeriön ohjeistamalla tavalla Tuusulan ennakkoäänten joukossa. Lisäksi keskusvaalilautakunta on tiedottanut asianomaista kuntaa (Sipoo) ja Uudenmaan vaalipiirilautakuntaa asiasta
 • todeta Järvenpään kaupungin ennakkoäänten joukkoon joutuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi yhden (1) Tuusulan kunnan ennakkoäänen. Tämä ennakkoääni lähetetään Uudenmaan vaalipiirilautakunnalle oikeusministeriön ohjeistamalla tavalla Järvenpään kaupungin ennakkoäänten joukossa
 • hyväksyä liitteestä ilmenevät määräaikaan mennessä saapuneet 12 797 vaalikuorta, joista 15 on kirjeäänestyksen vaalikuorta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:ssä säädetään ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
 2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
 3. lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
 4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa."

Vaalilain 66 g §:ssä säädetään kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

”Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;
 2. kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;
 3. kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.”

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisessa on noudatettu keskusvaalilautakunnan 14.11.2023 § 27 tekemää päätöstä. Keskusvaalilautakunta päätti tuolloin, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen siten, että kahden henkilökuntaan kuuluvan on oltava läsnä ennakkoäänestysasiakirjoja käsiteltäessä ja kirjeäänestysasiakirjojen käsittely suoritetaan keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilökuntaan kuuluvan henkilön toimesta. Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut keskusvaalilautakunta tekee päätösvaltaisessa kokouksessa 9.2.2024 klo 19.

Keskusvaalilautakunnalle on 9.2.2024 klo 19 mennessä toimitettu 13 874 vaalikuorta, joista on 13 kirjeäänestyksen vaalikuorta.

Huomioon ottamatta jätettävät vaalikuoret ja kirjeäänestyksen vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen liitetään kokouspöytäkirjaan erilliseksi liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • jättää huomioon ottamatta yhden (1) ennakkoäänestysasiakirjan seuraavasti:
  • yhdestä (1) lähetekirjeestä puuttuu äänestäjän allekirjoitus eli lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt
 • jättää huomioon ottamatta yhden (1) kirjeäänestyksen, josta puuttuu postileima eli kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta
 • jättää huomioon ottamatta yhden (1) kirjeäänestyksen, jonka lähetekirjeestä puuttuu päiväys eli lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
 • hyväksyä liitteestä ilmenevät määräaikaan mennessä saapuneet 13 860 vaalikuorta ja 11 kirjeäänestyksen vaalikuorta eli yhteensä 13 871 vaalikuorta.

Huomioon ottamatta jätettävät vaalikuoret ja kirjeäänestyksen vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen liitetään kokouspöytäkirjaan erilliseksi liitteeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytiin.