Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2024

§ 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen

TUUDno-2023-1422

Valmistelija

 • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:ssä säädetään ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
 2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
 3. lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
 4. kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa."

Vaalilain 66 g §:ssä säädetään kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta seuraavaa:

”Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 1. kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;
 2. kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;
 3. kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.”

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisessa on noudatettu keskusvaalilautakunnan 14.11.2023 § 27 tekemää päätöstä. Keskusvaalilautakunta päätti tuolloin, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen siten, että kahden henkilökuntaan kuuluvan on oltava läsnä ennakkoäänestysasiakirjoja käsiteltäessä ja kirjeäänestysasiakirjojen käsittely suoritetaan keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilökuntaan kuuluvan henkilön toimesta.  Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut keskusvaalilautakunta tekee päätösvaltaisessa kokouksessa 26.1.2024 klo 19.

Keskusvaalilautakunnalle on 26.1.2024 klo 19 mennessä toimitettu 12 804 vaalikuorta, joista on 15 kirjeäänestyksen vaalikuorta.

Huomioon ottamatta jätettävät vaalikuoret ja kirjeäänestyksen vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen liitetään kokouspöytäkirjaan erilliseksi liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • jättää huomioon ottamatta seitsemän (7) ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:
  • kuudesta (6) lähetekirjeestä puuttuu äänestäjän allekirjoitus eli lähetekirjeet ovat niin puutteellisia tai epäselviä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt
  • yhdessä (1) lähetekuoressa, lähetekirjeen välissä olevaa äänestyslippua ei ole leimattu eikä äänestyslippu ole vaalikuoressa 
 • todeta Tuusulan kunnan ennakkoäänten joukkoon joutuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi kaksi (2) Sipoon kunnan ennakkoääntä. Nämä ennakkoäänet lähetetään Uudenmaan vaalipiirilautakunnalle oikeusministeriön ohjeistamalla tavalla Tuusulan ennakkoäänten joukossa. Lisäksi keskusvaalilautakunta on tiedottanut asianomaista kuntaa (Sipoo) ja Uudenmaan vaalipiirilautakuntaa asiasta
 • todeta Järvenpään kaupungin ennakkoäänten joukkoon joutuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi yhden (1) Tuusulan kunnan ennakkoäänen. Tämä ennakkoääni lähetetään Uudenmaan vaalipiirilautakunnalle oikeusministeriön ohjeistamalla tavalla Järvenpään kaupungin ennakkoäänten joukossa
 • hyväksyä liitteestä ilmenevät määräaikaan mennessä saapuneet 12 797 vaalikuorta, joista 15 on kirjeäänestyksen vaalikuorta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.