Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

 • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.

Kunnanhallitus on 11.10.2021 § 382 päättänyt

 • että yleinen ennakkoäänestys aluevaaleissa järjestetään Tuusulan kunnassa 12. - 18.1.2022 seuraavasti:

 

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula

 • ke–pe 12.–14.1.2022 klo 9–20
 • la 15.1.2022 klo 10–16
 • su 16.1.2022 klo 12–16
 • ma–ti 17.– 18.1.2022 klo 9–20

 

Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio

 • ke–pe 12.–14.12022 klo 12–20
 • la–su 15.– 16.1.2022 klo 12–16
 • ma–ti 17.– 18.1.2022 klo 12–20

 

Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimitsijana. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, ettei henkilöä voida valita vaalitoimitsijaksi.

Vaalitoimitsijoiden lukumäärän yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa on syytä määräytyä tarpeen mukaan. Vaalitoimitsijoita on oltava riittävästi siltä varalta, että vaalitoimitsijoita sairastuisi tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin. 

Kunnanhallitus päättää vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoista 15.11.2021. Ennen v. 2013 tehtyä vaalilain muutosta kunnanhallituksen nimeämät vaalitoimikunnan jäsenet toimivat myös kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina, mutta voimassa olevan vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat myös kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ei ole estettä sille, että keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimikuntien jäseniä edelleenkin tähän tehtävään. Vaalitoimikuntia on Tuusulassa kaksi eli toinen Etelä-Tuusulassa ja toinen Pohjois-Tuusulassa toimitettavia laitosäänestyksiä varten. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimikuntien vaalitoimitsijoista ne, jotka huolehtivat kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • määrätä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi yhteensä 37 henkilöä liitteen mukaisesti.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

 • määrätä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi yhteensä 37 henkilöä liitteen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keskusvaalilautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puhelinvaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.